Please select your page

Покрајинском омбудсману обратио се представком грађанин који наводи да је онемогућен да оствари право на лекарски преглед на терет средстава обавезног здравственог осигурања, јер Дом здравља Нови Сад није поступио у складу са законском обавезом и издао потврду о разлозима због којих није примљен на преглед у року од 30 дана, као и да у законском року није добио одговор заштитника пацијентових права на упућени приговор. У изјашњењу заштитника пацијентових права Дома здравља Нови Сад наводи се да је након добијања захтева омбудсмана, заштитница права пацијената проследила подноситељу представке одговор у којем се наводи да Дом здравља није у могућности да издаје потврде на основу којих би пацијенти вршили прегледе у приватној пракси, са правом рефундације од матичне филијале, јер би потврда, по рачуну са знатно вишом тарифом приватника о плаћеном прегледу, умањивала уговорену накнаду Дому здравља са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и због могућности злоупотребе. На основу утврђеног чињеничног стања, с обзиром на важеће правне прописе, Покрајински омбудсман утврдио је да је постојала неправилност у раду Дома здравља Нови Сад јер здравствена установа није поступила у складу са законском обавезом и подносиоцу представке издала писану потврду о разлозима због којих осигурано лице није примљено на преглед у законском року, те је на тај начин повредила његово право на здравствену заштиту коју би на основу издате потврде могао остварити, уз право на повраћај поднетих трошкова прегледа из средстава обавезног здравственог осигурања. О утврђеној неправилности, омбудсман је обавестио оснивача здравствене установе, који надзире њен рад, те Савет за здравље Града Новог Сада, као новоустановљени институт у механизму заштите права пацијената. Савет за здравље доставио је Покрајинском омбудсману одговарајућу препоруку упућену здравственој установи, у складу са Законом о правима пацијената, а којом се Дому здравља препоручује да пацијентима благовремено пружи информације о правима из здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права, те посебно да омогући осигураним лицима заказивање специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа у року прописаним одговарајућим подзаконским актом, а да осигурана лица која не могу бити примљена назаказани преглед у прописаном року, поучи о правима и омогући њихово остваривање, како би обавили потребан преглед или медицинску рехабилитацију у приватној пракси или у допунском раду у здравственој установи са којом је закључен уговор, у складу са прописима.

Опширније...


Покрајинском омбудсману прослеђена је представка грађанке из Бачких Винограда, која се односи на поступање портира – запосленог у служби обезбеђења у згради Филијале Суботица Пореске управе на адреси Корзо бр. 5. Према наводима из представке, она се запосленом на улазу зграде Филијале Суботица обратила на мађарском језику ради добијања информација у вези са пореским поступком, а поменути запослени јој је одговорио да не разуме. Подноситељка представке је поновила своје питање на српском језику, који слабо говори. Замерајући јој недовољно познавање српског језика, запослени ју је упитао где живи, на шта је она на српском језику одговорила да живи у Бачким Виноградима. Портир је на то одговорио ироничним питањем: „Шта је то, други свет?!“. Странка је објаснила да је у њеном месту пребивалишта мали број становника српске националности и зато је њено познавање српског језика оскудно. Портир се уздржао даљих коментара, узео је њене папире и отишао да се консултује са службеницима, након чега је странку упутио у Градску пореску управу.

Покрајински омбудсман је у допису упућеном Пореској управи указао на то да је неопходно да запослени који остварује први контакт са странкама када улазе у зграду органа управе буде оспособљен да оствари основну комуникацију са њима на језицима који су у службеној употреби у конкретној локалној самоуправи, а уколико их не познаје, да се странци због тога љубазно извини. Без обзира на своја лична убеђења, неопходно је да се сваки запослени према странкама професионално опходи и да буде свестан да је право странака на службену употребу језика загарантовано и његово остваривање није условљено непознавањем или недовољним познавањем српског језика. Није дужност странке, већ службеника и запослених у органима управе да се прилагоде конкретној ситуацији и да по потреби наставе комуникацију на другом службеном језику, у зависности од језика обраћања странке њима.

Опширније...


Покрајинском омбудсману је прослеђена представка грађанке града Суботице, која се односи на поступање полицијске службенице Полицијске управе Суботица. Она је са сином који је рођен 1983. године отишла у Полицијску управу Суботица. Поступајућа службеница захтевала је од њеног сина да уклони пирсинг са лица за време фотографисања за личну карту, а он је због тога започео препирку са службеницом и њеним претпостављеним. Његова мајка му се тада обратила на мађарском језику и рекла му да извади присинг док се не фотографише, па нека га после врати.

Чувши да се њихова међусобна комуникација одвија на мађарском језику, полицијска службеница јој се обратила на српском језику следећим речима: „Ту немојте говорити мађарски, него када изађете одавде!“. Она је одговорила да само са сином разговара на мађарском језику, а њој се обраћа на српском. Следећи дан упозорење у вези са језиком међусобне комуникације поново је упућена мајци и њеном сину.

Покрајински омбудсман је у захтеву за изјашњење Полицијској управи Суботица указао на то да у конкретном случају странка у поступку – подносилац захтева за издавање личне карте није захтевала остваривање права на службену употребу језика, већ је са мајком комуницирао на језику који је иначе и у службеној употреби.

Опширније...


Подносилац представке из Сенте обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на поступање Општинске управе Општине Сента наводећи да га је приликом уласка у Градску кућу у Сенти зауставио радник обезбеђења који му је тражио личну карту како би уписао податке из ње и задржао је до изласка из зграде. Подносилац представке је навео да је дао личну карту на увид, али је одбио да је остави код радника обезбеђења, након чега је напустио Градску кућу.

У одговору по упућеном захтеву за изјашњење о наводима представке, Општинска управа Општине Сента обавестила је омбудсмана да је пракса узимања личних докумената уведена да би се предупредиле крађе до којих је долазило у канцеларијским просторијама општинске управе.

Имајући у виду одредбе Закона о заштити података о личности и став Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Покрајински омбудсман је упутио мишљење Општинској управи Општине Сента поводом праксе узимања и задржавања личних документа. У мишљењу Покрајинског омбудсмана се наводи да запослени у служби обезбеђења уколико задржавају личну карту и евидентирају ЈМБГ поступају супротно одредбама Закона о заштити података о личности, да се идентификација лица може вршити увидом у лични документ и евентуално се могу преписивати подаци лица (осим ЈМБГ), али без задржавања или фотокопирања тог документа за време боравка грађана у објекту. Општинска управа је такође у обавези да достави Поверенику евиденцију о збирци података о личности грађана који су боравили у објекту органа локалне самоуправе.

Опширније...


Покрајинском омбудсману обратила се грађанка притужбом на рад филијале Пореске управе у Сомбору, тврдећи да ју је запослена на шалтеру криво информисала о стању њеног дуга на име доспелих, а неплаћених обавезе на име доприноса, те због тога није остварила права из Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга. Запослена у Пореској управи сама је попунила уплатницу на износ од 5.000,00 динара након констатације да наводни дуг износи 4.720,00 динара. Износ од 5.000,00 динара је уплаћен, 29.01.2013. Након неколико дана, подноситељка представке „сазнала“ је да дугује и додатних 12.868,68 динара. И овај износ је уплатила. Међутим, 14.05.2013. године саопштено јој је да главни порески дуг ипак није у мировању, јер и даље дугује 500,00 динара.

У изјашњењу Пореске управе Филијала Сомбор наводи се да је статус дуга у мировању изгубљен због тога што дуг није у целости исплаћен, и то у износу од 388,00 динара на име камате на неплаћену аконтацију за новембар 2012. године.

Имајући у виду наведено Покрајински омбудсман је констатовао да је Пореска управа учинила пропуст у свом раду. Усмено саопштавање пореским обвезницима износа пореског дуга чијом уплатом су остварили право на мировање главног пореског дуга доводи до правне несигурности у тим поступцима. Уколико Пореска управа не доноси решење о остваривању права на мировање пореског дуга, целисходно је пореским обвезницима издати исправу - преглед стања на рачуну који садржи податак о износу дуга чије измирење представља услов за остваривање права на мировање главног пореског дуга.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратио М.Т. са захтевом да се испитају околности у вези непоштовања законом прописане процедуре у поступку заснивања радног односа предметног наставника за немачки језик у Основној школи „Јован Поповић“ у Чоки.

У циљу утврђивања релевантних чињеница Покрајински омбудсман је затражио изјашњења Основне школе „Јован Поповић“ у Чоки, Просветне инспекције у Чоки, Школске управе у Зрењанину и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице.

Имајући у виду да у изјашњењу просветног инспектора из Чоке није било ниједног одговора релевантног за конкретни случај, покрајински просветни инспектор је извршио надзор над радом општинског просветног инспектора и указао му да је поводом пријаве подносиоца представке био дужан да изврши ванредни инспекцијски надзор и да подносиоца представке обавести о резултатима поступка.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила студенткиња која је у септембру 2011. године уписала прву годину Економског факултета у Суботици и поднела молбу за признавање испита положених на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Комисија за признавање испита је донела решење којим је утврђено да се подноситељки представке признају испити које је положила на Високој пословној школи. Наставно-научно веће Економског факултета је у децембру 2011. године донело Одлуку о измени Одлуке Наставно-научног већа тако да се у другу годину студија по наставном плану и програму из 2010. године могу уписати кандидати са завршеном вишом школом, али уз обавезно полагање три предмета. Подноситељка представке је поводом измена које се односе на наставак студирања усмено обавештена од стране студентске службе, након чега није пристала да настави студирање по новим условима и исписала се са Економског факултета.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Економског факултета и констатовао да је појединачно решење којим је одлучено о признавању испита незаконито замењено Одлуком Наставно-научног већа. Променом услова студирања након отпочињања студирања, доношења решења и извршених обавеза од стране студенткиње, без накнадног појединачног образложеног акта са могућношћу жалбе на њега, ствара се правна несигурност и угрожава се право које стечено актом Комисије за признавање испита.

Опширније...


Покрајински омбудсман примио је представку групе студената Природно-математичког факултета у Новом Саду који се жале на поступак доделе стипендија. Подносиоци представке су се пријавили на конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2012/2013. годину. У конкурсу је стајало да је уз пријаву потребно приложити доказ о томе да подносилац није у радном односу, и то извод из евиденције незапослених лица филијале Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа којом се потврђује да студент није у радном односу. Пријаве подносилаца представке су одбачене као непотпуне.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Министарства просвете, науке и технолошког развоја указујући на наводе студената да они објективно нису били у могућности да прибаве извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање због тога што, будући да су на редовном школовању, нису ни пријављени на евиденцију незапослених. Омбудсман је указао и на то да у конкурсу није прецизирано који је то надлежан орган који би издао потврду да студент није у радном односу.

Опширније...


Покрајинском омбудсману обратила се жена која је навела да је у ванбрачној заједници трпела насиље од свог партнера које се испољавало као психичко и физичко насиље и да је из породичне куће избачена са млађим дететом.

Имајућу у виду да је Центар за социјални рад дужан да при сваком сазнању о насиљу у породици покрене поступак за остваривање права евентуалне жртве насиља у породици и омогући јој пуно коришћење услуга социјалне заштите, Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Центра за социјални рад Вршац.

У изјашњењу се наводи да је породица подноситељке представке социјално и материјално угрожена и да је Центар укључен у помоћ породици од 2011. године путем материјалне подршке. Мобилни тим Центра за социјални рад је примио пријаву о насиљу у породици од стране трећег лица, односно није им се обратила жртва директно. По пријему пријаве обавештена је Полицијска станица са којом је постигнут договор о даљим активностима. Радници Центра су, по пријави насиља, контактирали са потенцијалном жртвом насиља у породици која је навела да се налази у вербалном сукобу са невенчаним супругом, те да јој тренутно није потребна помоћ или хитна интервенција. Подноситељка представке је упозната са могућностима и начинима подршке и спречавања насиља у породици, а посебно је поучена да се у случају ескалације насиља може лично обратити мобилном тиму. Подноситељка представке је обавестила омбудсмана да одустаје од представке јер се помирила са супругом, али је поучена да се поново може обратити уколико дође до промена у њеним односима са партнером.

Опширније...


Подносилац представке из Вршца обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на рад Филијале Вршац Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање наводећи да је, након што је 2010. године остварио право на пензију, утврдио да му се приликом исплате пензије без његове сагласности обуставља износ на име самодоприноса, а на основу Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу из 1995. године.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман упутио је захтев Филијали Вршац да се изјасни о наводима представке. У изјашњењу се наводи да је након пријема Одлуке о увођењу самодоприноса Филијала Вршац прибавила податак о просечној месечној нето заради у Републици и почела да обуставља износ дела пензије на име самодоприноса корисницима чије су пензије у том тренутку биле веће од 70% просечне месечне нето зараде. Од увођења самодоприноса није вршено усклађивање износа просечног месечног нето примања, тако да сви запослени и сви пензионери на територији Општине Вршац плаћају предметни самодопринос.

Опширније...