Please select your page

Istraživanja Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana sprovode se kako bi se sakupili i obradili podaci u cilju utvrđivanja stepena ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava u AP Vojvodini u oblastima kojima se institucija bavi, a u skladu sa ovlašćenjima navedenim u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Pokrajinskom ombudsmanu.

Posebno značajna činjenica u vezi sa istraživanjima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je da ona na sistematičan način dokumentuju stanje ljudskih prava u AP Vojvodini u određenom vremenskom periodu. Imajući u vidu činjenicu da se u pojedinim oblastima ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava podaci ne prikupljaju, niti sistematski obrađuju, istraživanja naše institucije su neretko prvi i pionirski koraci ka sistematskom praćenju i dokumentovanju stanja ljudskih prava i mogućnostima njihovog ostvarivanja u odnosu na lokalne i pokrajinske organe uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana dokumentuju pojedine aktivnosti institucije i nude njena, kao i iskustva drugih institucija, organizacija i pojedinaca/ki u različitim oblastima ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava. Kao i u slučaju istraživanja, pojedine publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana -  ombudsmana bile su među prvima u Republici Srbiji i AP Vojvodini koje su se na specifičan način bavile nekom od oblasti ili načina institucionalne zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Naslovna strana

Tokom 2016. godine, na početku druge, odnosno po okončanju prve Dekade Roma (2005-2015), Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sproveo je i treće istraživanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine pod nazivom „Primena afirmativnih mera u oblasti osnovnog obrazovanja Roma i Romkinja na teritoriji AP Vojvodine”.

Neke od preporuka Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana su da je potrebno nastaviti sa primenom afirmativnih mera, odnosno osmisliti aktivnosti koje se nadovezuju na njih, a koje će doprineti povećanju broja dece upisane u predškolski program i osnovnu školu, obezbediti nastavak njihovog školovanja u petom razredu osnovne škole i njeno završavanje, kao i upis u srednju školu i njeno završavanje. 

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Afirmativne-mere-Romi.pdf)Rezultati istraživanja - Afirmativne mere1770 kB

Isistrazivanje-naslovna-strana

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman već devet godina od nadležnih institucija na teritoriji AP Vojvodine prikuplja podatke o nasilju u porodici. Bez usaglašenih evidencija i jedinstvene ili ujednačene baze podataka institucija o slučajevima nasilja u porodici, koje u Republici Srbiji, odnosno AP Vojvodini još uvek ne postoje, nije moguće sveobuhvatno sagledavanje i praćenje ovog problema. Samim tim, dovodi se u pitanje i adekvatnost, svrsishodnost i delotvornost preduzetih mera u cilju prevencije i zaštite od nasilja u porodici. Prikupljajući podatke i „polazeći od toga da je nasilje u porodici kršenje ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman stalno upozorava, pre svega odgovorne u institucijama, ali i najširu javnost, da zbog nasilja u porodici najviše trpe žene, deca i stare osobe i neprestano ukazuje na to da institucije imaju obavezu da preduzmaju sve zakonom predviđene mere da ih zaštite”


Primena principa ravnopravnosti polova - Naslovna stranica

U okviru svojih nadležnosti jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da obezbeđuju ravnopravnost polova i stvaranje jednakih mogućnosti. U procesu usvajanja razvojnih planova i drugih akata, nadležni organi jedinica lokalne samouprave dužni su da razmatraju mere i aktivnosti koje treba da doprinesu ravnopravnosti polova i ostvarivanju jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici.

Politika jednakih mogućnosti prema Zakonu o ravnopravnosti polova , podrazumeva ravnopravno učešće polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka koje su od uticaja na položaj žena i muškaraca. U članu 3 navedenog zakona propisana je i obaveza organa javne vlasti da razvijaju politiku jednakih mogućnosti u svim oblastima društvenog života. Istovremeno, Zakon predviđa preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu i postupak pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji.


Istraživanje - Koordinatori za romska pitanja

Radno mesto koordinatora za romska pitanja, njihova ovlašćenja, uloga  i položaj nije uređen zakonima niti podzakonskim aktima Republike Srbije. Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je stoga u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina analizirala položaj koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini. Cilj razgovora sa koordinatorima za romska pitanja bio je da se utvrdi na koji način je regulisano njihovo radno angažovanje, kakvog uticaja oblik i način njihovog radnog angažovanja ima na kvalitet njihovog rada i rada jedinica lokalne samouprave, kao i na kvalitet ostvarivanja ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (2015_Romski_koordinatori.pdf)Koordinatori za romska pitanja u APV847 kB

Organizacija palijativnog lečenja - Naslovna strana - 2015Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je 2013. godine započeo istraživanje ostvarivanja prava pacijenata/pacijentkinja obolelih od neizlečivih bolesti. Uočeno je deo aktivnosti u cilju obezbeđivanja kvalitetnije usluge palijativnog zbrinjavanja, planiranih Strategijom za palijativno zbrinjavanje Republike Srbije, ostao nerealizovan. Dve godine kasnije, 2015. sprovedeno je novo istraživanje u zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zzdravstvene zaštite  u AP Vojvodini sa ciljem da se ustanovi da li su u međuvremenu  unapređene zdravstvene usluge pacijentima kojima je potrebna palijativna nega.