Please select your page

Истраживања

2015: Примена принципа родне равноправности у локалним самоуправама у АП Војводини

Примена принципа равноправности полова - Насловна страница

У оквиру својих надлежности јединице локалне самоуправе имају обавезу да обезбеђују равноправност полова и стварање једнаких могућности. У процесу усвајања развојних планова и других аката, надлежни органи јединица локалне самоуправе дужни су да разматрају мере и активности које треба да допринесу равноправности полова и остваривању једнаких могућности у локалној заједници.

Политика једнаких могућности према Закону о равноправности полова , подразумева равноправно учешће полова у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и мушкараца. У члану 3 наведеног закона прописана је и обавеза органа јавне власти да развијају политику једнаких могућности у свим областима друштвеног живота. Истовремено, Закон предвиђа предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и роду и поступак правне заштите лица изложених дискриминацији.

Последња истраживања