Please select your page

Истраживања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана спроводе се како би се сакупили и обрадили подаци у циљу утврђивања степена остваривања, заштите и унапређења људских права у АП Војводини у областима којима се институција бави, а у складу са овлашћењима наведеним у Покрајинској скупштинској одлуци о Покрајинском омбудсману.

Посебно значајна чињеница у вези са истраживањима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана је да она на систематичан начин документују стање људских права у АП Војводини у одређеном временском периоду. Имајући у виду чињеницу да се у појединим областима остваривања, заштите и унапређења људских права подаци не прикупљају, нити систематски обрађују, истраживања наше институције су неретко први и пионирски кораци ка систематском праћењу и документовању стања људских права и могућностима њиховог остваривања у односу на локалне и покрајинске органе управе на територији АП Војводине.

Публикације Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана документују поједине активности институције и нуде њена, као и искуства других институција, организација и појединаца/ки у различитим областима остваривања, заштите и унапређења људских права. Као и у случају истраживања, поједине публикације Покрајинског заштитника грађана -  омбудсмана биле су међу првима у Републици Србији и АП Војводини које су се на специфичан начин бавиле неком од области или начина институционалне заштите и унапређења људских права.

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-701-Насиље-над-зенама-у-породици.pdfПокрајински омбудсман шест година за редом прикупља податке на годишњем нивоу о пракси институција у вези са решавањем проблема насиља у породици. Циљ прикупљања ових података јесте првенствено превазилажење проблема недостатка званичних евиденција о овој појави како би се помогло расветљавању саме појаве и указало на поступање институција и потребе за усвајањем и применом одговарајућих мера. Проблем приликом прикупљања података и тумачења резултата истраживања представља нередовност достављања тражених информација и несистематично вођење података од стране институција због чега је врло тешко, а у неким случајевима немогуће на одговарајући начин пратити ситуацију у вези са породичним насиљем и потпуно разумети све аспекте ове појаве.

Могуће је, међутим, утврдити да се резултати истраживања свих претходних година у великој мери подударају, односно да су присутне неке сталне тенденције ове појаве као што је чињеница да су у 80 до 90 одсто случајева жртве породичног насиља жене у својству супруге или ванбрачне партнерке у односу на починиоце, док су у преко 90 одсто случајева починиоци породичног насиља мушкарци.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-700-Примн-Псбнг-прткл 2012-конацно.pdfПротокол о поступању здравствених радника у случајевима насиља над женама усвојен је 2009. године. У њему су дефинисане процедуре и прецизиране улоге здравствених радника у вези са насиљем чије су последице вишеструке и угрожавају физичко, ментално и социјално благостање жене и квалитет њеног живота, што се одражава и на децу чије мајке трпе злостављање. Жене које трпе насиље или живе у страху од њега, имају различите здравствене тегобе због којих се чешће обраћају здравственим установама, у којима, нажалост, насиље врло често остаје непрепознато, на њега се не одговара на одговарајући начин, чиме се губи могућност за пружање одговарајуће помоћи тим женама. Посебан протокол треба да помогне здравственим радницима да препознају, реагују и помогну женама да се заштите, а такође да допринесу да се насиље кажњава и да престане.

Представке жена и указивања организација цивилног друштва, па и самих здравствених радника који повремено учествују у активностима за превенцију насиља, указују на то да се овај Протокол не примењује или не уважава у довољној мери у здравственим установама.

 

 

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-362-Просјацење-деце.pdfИзвештај који је пред Вама садржи резултате истраживања спроведеног у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Просјачење деце у Војводини“, као и закључке и препоруке институције Покрајинског омбудсмана у вези са корацима које би релевантни друштвени актери – институције, установе, и организације – требало да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу сузбијања и превенције појаве дечјег просјачења у АП Војводини.

Пројекат „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Просјачење деце у Војводини“ реализован је током 2011. године од стране институције Покрајинског омбудсмана уз подршку норвешке међународне организације „Спасимо децу“ /Саве тхе Цхилдрен Норwаy/ и у сарадњи са Центром за интеграцију младих из Београда. Овај пројекат, реализован на територији АП Војводине, један је од неколико пројеката који се баве истом овом темом, а које у региону Западног Балкана реализују државне и регионалне институције омбудсмана, чланице Мреже омбудсмана за децу у југоисточној Европи из Републике Српске, Црне Горе и Републике Србије.Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-392-Известај-ОСИ-запосљавање мл.pdfНезапосленост је, како се наводи у Извештају о напретку о реализацији Миленијумских циљева развоја у Републици Србији (2009.) 1 највећи економски и социјални проблем са којим се Република Србија суочава. Међутим, поједине групе становништва биле су и још увек јесу у већем ризику од незапослености у односу на већинску популацију, а међу њима и особе са инвалидитетом. Република Србија нема званичне евиденције о броју особа са инвалидитетом, па је тешко утврдити показатеље о стању незапослености и другим чињеницама у вези са радом и запошљавањем особа са инвалидитетом. Процене су да у Републици Србији живи више од пола милиона особа са инвалидитетом, а према подацима Националне службе за запошљавање у 2007. години на њиховој евиденцији било је регистровано само 23 202 особе са инвалидитетом.

Република Србија нема званичне евиденције о броју особа са инвалидитетом, па је тешко утврдити показатеље о стању незапослености и другим чињеницама у вези са радом и запошљавањем особа са инвалидитетом. Процене су да у Републици Србији живи више од пола милиона особа са инвалидитетом, а према подацима Националне службе за запошљавање у 2007. години на њиховој евиденцији било је регистровано само 23 202 особе са инвалидитетом.

Опширније...


www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-255-Водјење регистра инвеститора 2011.pdfОдредбом члана 8 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 24/2011) прописана је обавеза јединица локалне самоуправе да воде регистар инвеститора, који представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору. Регистар треба да је доступан како у седишту јединице локалне самоуправе, тако и у електронском облику путем интернета. У складу са својим овлашћењима надлежни министар је Правилником о условима, начину вођења и приступа као и садржини регистра инвеститора (''Службени гласник РС'', број 55/2010) који је ступио на снагу 14. августа 2010. године, ближе уредио услове, начин вођења и приступа, као и садржину регистра инвеститора. Поред тога што је и Правилником прописано да регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу као инвеститору и доступан је у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, прописана је и обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да у складу са статутом и општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места одреди лице овлашћено за вођење регистра у седишту јединице локалне самоуправе.

Опширније...


Последња истраживања