Please select your page

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratio Z.T. koji je naveo de je korisnik socijalne pomoći te da je putem Centra za socijalni rad u Žablju podneo zahtev Elektrodistribuciji Novi Sad kako bi ostvario prava kao energetski zaštićeni kupac, u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu. Imajući u vidu da je u Centru za socijalni rad podnosiocu predstavke saopšteno da je zahtev prosleđen Elektrodistribuciji, ali je organizaciona jedinica Elektrodistribucije navela da zahtev nije primljen, Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenja navedene ustanove socijalne zaštite, odnosno energetskog subjekta.

U izjašnjenju Centra za socijalni rad u Žablju se navodi da je tačno da je podnosilac predstavke korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, da je u Centru uredno predao zahtev kako bi stekao status energetski zaštićenog kupca, a nakon toga Centar za socijalni rad je podatak o elektrodistribucionom broju korisnika socijalne pomoći prosledio Odeljenju za informatiku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Odeljenje za informatiku je obavestilo Centar za socijalni rad da je postojao softverski kvar, te da će status energetski zaštićenih kupaca za koje su dostavljeni podaci u aprilu, biti iskazan na računima za jun mesec.

Elektrodistribucija Novi Sad je u izjašnjenju navela da je podnosiocu predstavke odobren i evidentiran status energetski zaštićenog kupca, te je Pokrajinski ombudsman konstatovao da su nepravilnosti otklonjene u toku postupka. 

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkama se obratilo nekoliko stanovnika Ruskog Krstura kao i Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine ukazujući na to da, nakon odlaska u penziju nekoliko radnika pošte koji su se aktivno služili rusinskim jezikom, stanovnici ovog mesta u komunikaciji sa službenicima pošte prilikom korišćenja usluga JP PTT saobraćaja „Srbija“ imaju velikih problema. Povodom predstavke Pokrajinski ombudsman je pokrenuo postupak i nakon okončanja istog uputio je pomenutom javnom preduzeću mišljenje da je potrebno da JP PTT saobraćaja “Srbija” preduzme mere i aktivnosti za stvaranje uslova da nacionalna struktura zaposlenih u Jedinici poštanske mreže Ruski Krstur odražava nacionalnu strukturu stanovništva u Ruskom Krsturu, a sve u cilju obezbeđivanja ostvarivanja prava lokalnog stanovništva na službenu upotrebu  rusinskog jezika i pisma, koji u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine Kula.

JP PTT saobraćaja „Srbija“ obavestilo je ovaj organ da je donelo odluku da se problem komunikacije sa strankama na rusinskom jeziku prevaziđe radnim angažovanjem novog izvršioca na šalterskim poslovima u JRPM Ruski Krstur koji aktivno govori rusinski jezik. Postupak zasnivanja radnog odnosa sa novim izvršiocem je u toku i jedan kandidat je već prošao sva neophodna testiranja za prijem u radni odnos. Na ovaj način JP PTT saobraćaja „Srbija“ otklonilo je uočenu nepravilnost i postupilo po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana.

Opširnije...


Pokrajinski ombudsman je putem štampanih i elektronskih medija došao do saznanja da će u Osnovnoj školi „Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu samo jedno odeljenje drugog razreda ostvariti pravo na produženi boravak u narednoj školskoj godini, te da zbog nedostatka prostora to pravo neće ostvariti 33 učenika drugog odeljenja drugog razreda. Neki od roditelja najavili su da će biti prinuđeni da ispišu decu iz te škole i upišuihu školu kojoj će biti obezbeđen produženi boravak, što ne bi bilo u najboljem interesu dece, posebno imajući u vidu njihov uzrast i teškoće u prilagođavanju na drugu školsku sredinu.

Budući da su okolnosti opisanog slučaja ukazivale na mogućnost povrede prava dece, Pokrajinski ombudsman je pokrenuo postupak po sopstvenoj inicijativi i zatražio izjašnjenje Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“.

U izjašnjenju škole se navodi da je problem u međuvremenu rešen u najboljem interesu dece, da će od 01.09.2013. godine i učenici drugog odeljenja biti u mogućnosti da ostvare pravo na produženi boravak, te je Pokrajinski ombudsman konstatovao da su nepravilnosti otklonjene u toku postupka i doneo odluku da se postupak obustavlja. 

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila P.S. koja je navela da se u njenom ugostiteljskom objektu muzička dela ne reprodukuju sa tzv. nosača zvuka, te da Organizacija muzičkih autora Srbije „SOKOJ“ neosnovano naplaćuje autorske naknade za korišćenje zaštićenih  muzičkih dela.

U cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti Pokrajinski ombudsman je od Organizacije muzičkih autora Srbije zatražio izjašnjenje o navodima iz predstavke. U izjašnjenju se navodi da je korišćenje repertoara „SOKOJ“-a utvrdio zastupnik koji je vršio kontrole ugostiteljskog objekta podnositeljke predstavke, što je i dokazano priloženim zapisnicima o kontroli. Nakon uvida u priložene zapisnike Pokrajinski ombudsman je uočio da neki nisu potpisani i pečatom overeni od strane podnositeljke predstavke, čime se dovodi u pitanje istinitost utvrđenih činjenica, odnosno verodostojnost zapisnika o kontroli, te je zatražena dopuna izjašnjenja. Organizacija muzičkih autora Srbije „SOKOJ“ je navela da dostavljanje podataka o predmetu zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja predstavlja zakonsku obavezu korisnika, a u slučaju kada korisnik ne ispuni ovu obavezu, organizacija kontrolu korišćenja obavlja preko svoje Službe terenske kontrole. Zapisnik o kontroli zavodi se u poslovne knjige „SOKOJ“-a, a u slučaju kada korisnik odbija da svojim potpisom potvrdi i overi činjenice utvrđene u kontroli, primerak zapisnika dostavlja mu se preporučenom poštom uz povratnicu.

Opširnije...


Podnosiocu predstavke utvrđeno je svojstvo samostalnog umetnika od strane Društva književnika Vojvodine kao reprezentativnog udruženja u kulturi, te je na konkursu koji je Opštinska uprava Bačka Palanka raspisala u 2012. godini stekao pravo na uplatu doprinosa iz budžeta opštine Bačka Palanka. Pokrajinskom ombudsmanu se obratio sredinom maja 2013. godine zbog toga što mu doprinosi za socijalno osiguranje u 2013. godini nisu izmireni.

Pokrajinski ombudsman je na osnovu podataka sa internet prezentacije Opštine Bačka Palanka obavešten da je konkurs za sticanje prava na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje za 2013. godinu za lica koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture objavljen, po podnošenju predstavke Pokrajinskom ombudsmanu, i to 15. maja 2013. godine. Od Opštinske uprave Bačka Palanka zatraženo je izjašnjenje o tome na koji način su samostalni umetnici koji su ostvarili pravo na uplatu doprinosa za 2012. godinu i oni koji će to pravo ostvariti po završenom konkursu za 2013. godinu obavezno osigurani do završetka konkursa, odnosno za prvih šest meseci u godini za koju je konkurs raspisan.

U izjašnjenju Opštinske uprave Bačka Palanka navedeno je da je konkurs za sticanje prava na doprinose za samostalne umetnike u 2012. godini raspisan 01.06.2012. i otvoren cele godine. Navedeno je da su se na konkurs u prošloj godini javila tri lica, koja su pravo na doprinose i ostvarila. U 2013. godini konkurs je raspisan 15. maja i pravo na uplatu doprinosa za tekuću godinu se ostvaruje tek po završetku konkursa i doprinosi će naknadno biti uplaćeni za proteklih šest meseci.

Opširnije...


Nakon što se Pokrajinskom ombudsmanu obratila D.M. koja je ukazala na neprofesionalan obrazovno-vaspitni rad nastavnice u jednoj osnovnoj školi  u Novom Sadu koji se ogledao u psihičkom nasilju i zlostavljanju učenika 7. razreda, Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenja Školske uprave Novi Sad, Prosvetne inspekcije Grada Novog Sada i direktorke škole. 

U izjašnjenju Prosvetne inspekcije se navodi da je nakon dopisa Pokrajinskog ombudsmana prosvetni inspektor izvršio inspekcijski nadzor nad radom Osnovne škole, te je konstatovao da je direktorka škole u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donela zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv nastavnice koja se neprofesionalno odnosila prema učenicima. Direktorka osnovne škole obavestila je Pokrajinskog ombudsmana da je donela rešenje o udaljenju sa rada nastavnice do okončanja disciplinskog postupka. Školska uprava Novi Sad je Pokrajinskom ombudsmanu dostavila izveštaj o realizovanom stručno-pedagoškom nadzoru u predmetnoj osnovnoj školi .

Pokrajinski ombudsman je konstatovao da su nepravilnosti otklonjene u toku postupka, te je postupak obustavljen. 

Opširnije...


Podnosiocu predstavke rešenjem Opštinske uprave Novi Bečej od 08.11.2012. godine odobreno je obavljanje auto-taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Novi Bečej vozilom koje ima devet sedišta, na osnovu čega je upisan u Registar privrednih subjekata na osnovu obavljanja prevoza robe i putnika. Dana 27.12.2012. godine odvezao je putnike iz Novog Bečeja u Bečej, gde ga je saobraćajni inspektor opštine Bečej zaustavio, oduzeo registarske tablice vozila do 04.01.2012. godine i vozilo isključio iz saobraćaja. Inspektor je podnosiocu predstavke ukazao na odredbe Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju kojima je propisano da se taksi prevoz može vršiti vozilom koje ima najviše pet sedišta. Saopštio mu je da će bez obzira na to što ima dozvolu za obavljanje delatnosti izdatu od strane nadležnog opštinskog organa, protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

Pokrajinski ombudsman je Opštinskoj upravi Novi Bečej skrenuo pažnju na to da je neophodno pripremiti izmene Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej i odgovarajuću odredbu Odluke uskladiti sa Zakonom. Ukazano je i na to da stranka – podnosilac predstavke, ne može trpeti štetne posledice zbog toga što je rešenje za obavljanje delatnosti Opštinske uprave Novi Bečej doneto na osnovu opšteg akta koji nije usklađen sa zakonom.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila R.M. iz Bikova koja je navela da je 26.11.2012. godine uložila žalbu na rešenje Centra za socijalni rad opštine Subotica, ali da drugostepeni organ, tj. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju povodom žalbe nije doneo rešenje u propisanom roku.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je izvestio Pokrajinskog ombudsmana da je 25.04.2013. godine doneto drugostepeno rešenje povodom žalbe podnositeljke predstavke.

Iako su nepravilnosti u radu Pokrajinskog sekretarijata otklonjene u toku postupka, Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je u ovom slučaju drugostepeni organ doneo rešenje nakon šest meseci od dana podnošenja žalbe, te je Pokrajinskom sekretarijatu skrenuta pažnja na neophodnost postupanja u rokovima koji su predviđeni odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila Z.I. koja se žali na postupanje „Elektrodistribucije Subotica“, jer da bi ostvarila pravo na priključenje na elektroenergetski distributivni sistem objekta u koji se uselila sa svojom decom, pomenuti energetski subjekt od podnositeljke zahteva da plati iznos na ime duga za utrošenu električnu energiju, koji je nastao dok je stambeni objekat koristio njen bivši, sada pokojni suprug.

„Elektrodistribucija Subotica“ je u dopisu Pokrajinskom ombudsmanu navela da je na navedenoj adresi, nakon urednih dostava opomena zbog dugovanja, korisniku poslato obaveštenje o raskidu kupoprodajnog odnosa. Podnositeljka predstavke je naknadno obavestila ombudsmana da je zahtev radi ponovnog priključenja na energetsku mrežu podnela u martu mesecu 2012. godine, ali nadležni energetski subjekt nije u zakonskom roku doneo rešenje. U izjašnjenju „Elektrodistribucije Subotica“ se navodi da podnositeljka predstavke nije u propisanoj formi podnela zahtev za priključenje, nije popunila tačan datum podnošenja zahteva, već je ostalo da će se zahtev zavesti nakon rešavanja duga i upisivanja tačnog datuma od strane stranke. U pogledu dugovanja ranijeg korisnika, u izjašnjenju je zauzet stav da je tačno da raskidom ugovornog odnosa sa ranijim korisnikom novi odgovara od dana zaključenja ugovora, ali da to ovde nije slučaj jer je novi korisnik ujedno i naslednik koji odgovara za obaveze ostavioca do visine vrednosti naslednog dela.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila S.T. koja je navela da je građevinski inspektor Odeljenja inspekcije i komunalne policije u Somboru rešenjem naložio investitorima da obustave izvođenje radova na dogradnji stambene zgrade u Somboru i da u roku od 30 dana pribave građevinsku dozvolu. Podnositeljka predstavke tvrdi da su investitori nastavili sa izvođenjem radova, o čemu je obavestila građevinskog inspektora. Do podnošenja predstavke nije doneto rešenje kojim se nalaže uklanjanje objekta, iako investitori u roku određenom navedenim rešenjem nisu pribavili građevinsku dozvolu.

Postupajući po predstavci Pokrajinski ombudsman se obratio Odeljenju inspekcije i komunalne policije i načelnici Gradske uprave grada Sombora. U izjašnjenju se navodi da, kako investitori nisu pribavili građevinsku dozvolu, doneto je rešenje od 28. septembra 2011. godine kojim je naloženo uklanjanje dela objekta. Investitori su, putem punomoćnika, 17. oktobra 2011. godine izjavili žalbu protiv navedenog rešenja, uz koju nije priložena overena punomoć. Dopisom od 18. oktobra 2011. godine punomoćnik je obavešten da je potrebno da dostavi punomoć, te kako ista nije dostavljena, pribavljena je po službenoj dužnosti, te je 30. maja 2012. godine žalba prosleđena drugostepenom organu na dalje postupanje. U izjašnjenju, između ostalog, navodi se da je stav inspekcije da prinudno uklanjanje predmetne dogradnje ne treba vršiti do okončanja upravnog spora, zbog toga što se ne može pretpostaviti ishod upravnog spora, odnosno što postoji mogućnost da se spor okonča na način da se pokaže da rušenje predmetne dogradnje iz nekog razloga nije neophodno.

Opširnije...