Please select your page

Поступајући по препоруци Покрајинског омбудсмана Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ отклонила је пропусте у раду

Покрајинском омбудсману представком се обратила П.С. која је навела да се у њеном угоститељском објекту музичка дела не репродукују са тзв. носача звука, те да Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ неосновано наплаћује ауторске накнаде за коришћење заштићених  музичких дела.

У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности Покрајински омбудсман је од Организације музичких аутора Србије затражио изјашњење о наводима из представке. У изјашњењу се наводи да је коришћење репертоара „СОКОЈ“-а утврдио заступник који је вршио контроле угоститељског објекта подноситељке представке, што је и доказано приложеним записницима о контроли. Након увида у приложене записнике Покрајински омбудсман је уочио да неки нису потписани и печатом оверени од стране подноситељке представке, чиме се доводи у питање истинитост утврђених чињеница, односно веродостојност записника о контроли, те је затражена допуна изјашњења. Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ је навела да достављање података о предмету заштите, учесталости и обиму искоришћавања представља законску обавезу корисника, а у случају када корисник не испуни ову обавезу, организација контролу коришћења обавља преко своје Службе теренске контроле. Записник о контроли заводи се у пословне књиге „СОКОЈ“-а, а у случају када корисник одбија да својим потписом потврди и овери чињенице утврђене у контроли, примерак записника доставља му се препорученом поштом уз повратницу.

Покрајински омбудсман је анализирао наводе из изјашњења, те је утврдио да Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ чини пропуст у раду јер не обезбеђује учешће странака у поступку кад одлучује о њиховим правима и обавезама. Уставом Републике Србије прописано је да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу. Одредбама Закона о општем управном поступку прописано је да се пре доношења решења странци мора омогућити да се изјасни о чињеницама и околностима које су од значаја за доношење решења. Имајући ово у видуПокрајински омбудсман је Организацији музичких аутора Србије „СОКОЈ“ упутио препорукуда приликом одлучивања о правима и обавезама корисника заштићених музичких дела корисницима кориснику омогуће учешће у поступку. Неопходно је странку – корисника заштићених музичких дела поучити о њеном праву на приговор на записник, а уколико странка одбије да потпише записник, заступник „СОКОЈ“-а дужан је да констатацију о томе упише у записник и наведе разлог одбијања.

Поступајући по препоруци Покрајинског омбудсмана Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ својим заступницима наложила је да подуче кориснике о праву на приговор на записник, да у записнику наведу ако корисник одбија да потпише записник, као и разлоге одбијања, и да омогуће кориснику учешће у поступку тако што ће га обавестити о његовим правима и обавезама и изјаснити се о његовим приговорима и захтевима. О садржини мишљења и препоруке Покрајинског омбудсмана обавештен је и Завод за интелектуалну својину Републике Србије, као орган који је задужен за надзор над радом „СОКОЈ“-а.