Please select your page

Просветна инспекција Града Новог Сада је извршила инспекцијски надзор и отклонила неправилности у поступку

Након што се Покрајинском омбудсману обратила Д.М. која је указала на непрофесионалан образовно-васпитни рад наставнице у једној основној школи  у Новом Саду који се огледао у психичком насиљу и злостављању ученика 7. разреда, Покрајински омбудсман је затражио изјашњења Школске управе Нови Сад, Просветне инспекције Града Новог Сада и директорке школе. 

У изјашњењу Просветне инспекције се наводи да је након дописа Покрајинског омбудсмана просветни инспектор извршио инспекцијски надзор над радом Основне школе, те је констатовао да је директорка школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања донела закључак о покретању дисциплинског поступка против наставнице која се непрофесионално односила према ученицима. Директорка основне школе обавестила је Покрајинског омбудсмана да је донела решење о удаљењу са рада наставнице до окончања дисциплинског поступка. Школска управа Нови Сад је Покрајинском омбудсману доставила извештај о реализованом стручно-педагошком надзору у предметној основној школи .

Покрајински омбудсман је констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка, те је поступак обустављен.