Please select your page

Општина Нови Бечеј ускладила Одлуку о ауто-такси превозу са Законом и надокнадила трошкове странци настале због неусаглашености прописа

Подносиоцу представке решењем Општинске управе Нови Бечеј од 08.11.2012. године одобрено је обавлјање ауто-такси превоза путника на територији општине Нови Бечеј возилом које има девет седишта, на основу чега је уписан у Регистар привредних субјеката на основу обавлјања превоза робе и путника. Дана 27.12.2012. године одвезао је путнике из Новог Бечеја у Бечеј, где га је саобраћајни инспектор општине Бечеј зауставио, одузео регистарске таблице возила до 04.01.2012. године и возило исклјучио из саобраћаја. Инспектор је подносиоцу представке указао на одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају којима је прописано да се такси превоз може вршити возилом које има највише пет седишта. Саопштио му је да ће без обзира на то што има дозволу за обавлјање делатности издату од стране надлежног општинског органа, против њега бити покренут прекршајни поступак.

Покрајински омбудсман је Општинској управи Нови Бечеј скренуо пажњу на то да је неопходно припремити измене Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј и одговарајућу одредбу Одлуке ускладити са Законом. Указано је и на то да странка – подносилац представке, не може трпети штетне последице због тога што је решење за обавлјање делатности Општинске управе Нови Бечеј донето на основу општег акта који није усклађен са законом.

Подносилац представке је у прекршајном поступку осуђен на новчану казну од 10.000,00 динара, јер је прекршио одредбу Закона којим је прописано да  се превоз путника обавлја фабрички произведеним путничким аутомобилом који има највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата. Суд је, међутим, чињеницу да је подносилац представке имао дозволу за обавлјање делатности ауто-такси превоза, у прекршајном поступку ценио као изузетно олакшавајућу околност.

Покрајински омбудсман је дописом Општине управе Нови Бечеј обавештен да су крајем фебруара усвојене измене Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Нови Бечеј, као и да је Општина Нови Бечеј подносиоцу представке надокнадила трошкове и новчану казну утврђену у прекршајном поступку.

Покрајински омбудсман је поступак обуставио, јер је орган управе током поступка отклонио неправилности.