Please select your page

Одељење за друштвене делатности Општинске управе Бачка Паланка отклонило неправилности констатоване од стране Покрајинског омбудсмана

Подносиоцу представке утврђено је својство самосталног уметника од стране Друштва књижевника Војводине као репрезентативног удружења у култури, те је на конкурсу који је Општинска управа Бачка Паланка расписала у 2012. години стекао право на уплату доприноса из буџета општине Бачка Паланка. Покрајинском омбудсману се обратио средином маја 2013. године због тога што му доприноси за социјално осигурање у 2013. години нису измирени.

Покрајински омбудсман је на основу података са интернет презентације Општине Бачка Паланка обавештен да је конкурс за стицање права на уплату доприноса за социјално осигурање за 2013. годину за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе објављен, по подношењу представке Покрајинском омбудсману, и то 15. маја 2013. године. Од Општинске управе Бачка Паланка затражено је изјашњење о томе на који начин су самостални уметници који су остварили право на уплату доприноса за 2012. годину и они који ће то право остварити по завршеном конкурсу за 2013. годину обавезно осигурани до завршетка конкурса, односно за првих шест месеци у години за коју је конкурс расписан.

У изјашњењу Општинске управе Бачка Паланка наведено је да је конкурс за стицање права на доприносе за самосталне уметнике у 2012. години расписан 01.06.2012. и отворен целе године. Наведено је да су се на конкурс у прошлој години јавила три лица, која су право на доприносе и остварила. У 2013. години конкурс је расписан 15. маја и право на уплату доприноса за текућу годину се остварује тек по завршетку конкурса и доприноси ће накнадно бити уплаћени за протеклих шест месеци.

Покрајински омбудсман је Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Бачка Паланка указао на следеће: Расписивање конкурса и спровођење поступка по конкурсу за стицање права самосталних уметника на  уплату доприноса из буџета општине Бачка Паланка неопходно је окончати пре почетка периода за који ће се доприноси уплаћивати за лица која испуњавају конкурсом прописане критеријуме. Потребно је да Одељење за друштвене делатности Општинске управе Бачка Паланка предложи измене општег акта којим је прописан поступак стицања права на уплату доприноса, ради прописивања времена расписивања конкурса, почетка и краја остваривања права на доприносе за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и која су остварила право на основу конкурса.

Општинска управа Бачка Паланка је у кратком року обавестила Покрајинског омбудсмана о томе да је Одељење покренуло поступак измене Правилника о условима и начину стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Сл. лист Општине Бачка Паланка“ бр. 10/2012), на Општинском већу Општине Бачка Паланка, у коме ће бити прецизирано да се до краја године расписује конкурс и спроводи поступак одлучивања за остваривање права на уплату доприноса и да ће тај поступак бити окончан пре почетка периода за уплату доприноса. Конкурсни поступак за текућу годину је у међувремену окончан и подносилац представке је остварио право на уплату доприноса. Доприноси су уплаћени самосталним уметницима који су на то остварили право на конкурсу за први квартал године и исплата доприноса за други квартал планирана је у кратком року од достављања изјашњења.

Покрајински омбудсман је обуставио поступак с обзиром на то да је Општинска управа Бачка Паланка отклонила утврђене неправилности и прихватила предлоге Покрајинског омбудсмана. Одељење за друштвене делатности Општинске управе Бачка Паланка и подносилац представке су обавештени да ће поступање у овом предмету бити истакнуто на интернет презентацији Покрајинског омбудсмана као пример добре праксе.