Please select your page

Покрајинском омбудсману представком се обратио З.Т. који је навео де је корисник социјалне помоћи те да је путем Центра за социјални рад у Жабљу поднео захтев Електродистрибуцији Нови Сад како би остварио права као енергетски заштићени купац, у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу. Имајући у виду да је у Центру за социјални рад подносиоцу представке саопштено да је захтев прослеђен Електродистрибуцији, али је организациона јединица Електродистрибуције навела да захтев није примљен, Покрајински омбудсман је затражио изјашњења наведене установе социјалне заштите, односно енергетског субјекта.

У изјашњењу Центра за социјални рад у Жабљу се наводи да је тачно да је подносилац представке корисник права на новчану социјалну помоћ, да је у Центру уредно предао захтев како би стекао статус енергетски заштићеног купца, а након тога Центар за социјални рад је податак о електродистрибуционом броју корисника социјалне помоћи проследио Одељењу за информатику Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Одељење за информатику је обавестило Центар за социјални рад да је постојао софтверски квар, те да ће статус енергетски заштићених купаца за које су достављени подаци у априлу, бити исказан на рачунима за јун месец.

Електродистрибуција Нови Сад је у изјашњењу навела да је подносиоцу представке одобрен и евидентиран статус енергетски заштићеног купца, те је Покрајински омбудсман констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка. 

Опширније...


Покрајинском омбудсману представкама се обратило неколико становника Руског Крстура као и Национални савет русинске националне мањине указујући на то да, након одласка у пензију неколико радника поште који су се активно служили русинским језиком, становници овог места у комуникацији са службеницима поште приликом коришћења услуга ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ имају великих проблема. Поводом представке Покрајински омбудсман је покренуо поступак и након окончања истог упутио је поменутом јавном предузећу мишљење да је потребно да ЈП ПТТ саобраћаја “Србија” предузме мере и активности за стварање услова да национална структура запослених у Јединици поштанске мреже Руски Крстур одражава националну структуру становништва у Руском Крстуру, а све у циљу обезбеђивања остваривања права локалног становништва на службену употребу  русинског језика и писма, који у службеној употреби на територији Општине Кула.

ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ обавестило је овај орган да је донело одлуку да се проблем комуникације са странкама на русинском језику превазиђе радним ангажовањем новог извршиоца на шалтерским пословима у ЈРПМ Руски Крстур који активно говори русински језик. Поступак заснивања радног односа са новим извршиоцем је у току и један кандидат је већ прошао сва неопходна тестирања за пријем у радни однос. На овај начин ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ отклонило је уочену неправилност и поступило по мишљењу Покрајинског омбудсмана.

Опширније...


Покрајински омбудсман је путем штампаних и електронских медија дошао до сазнања да ће у Основној школи „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду само једно одељење другог разреда остварити право на продужени боравак у наредној школској години, те да због недостатка простора то право неће остварити 33 ученика другог одељења другог разреда. Неки од родитеља најавили су да ће бити принуђени да испишу децу из те школе и упишуиху школу којој ће бити обезбеђен продужени боравак, што не би било у најбољем интересу деце, посебно имајући у виду њихов узраст и тешкоће у прилагођавању на другу школску средину.

Будући да су околности описаног случаја указивале на могућност повреде права деце, Покрајински омбудсман је покренуо поступак по сопственој иницијативи и затражио изјашњење Основне школе „Прва војвођанска бригада“.

У изјашњењу школе се наводи да је проблем у међувремену решен у најбољем интересу деце, да ће од 01.09.2013. године и ученици другог одељења бити у могућности да остваре право на продужени боравак, те је Покрајински омбудсман констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка и донео одлуку да се поступак обуставља. 

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила П.С. која је навела да се у њеном угоститељском објекту музичка дела не репродукују са тзв. носача звука, те да Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ неосновано наплаћује ауторске накнаде за коришћење заштићених  музичких дела.

У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности Покрајински омбудсман је од Организације музичких аутора Србије затражио изјашњење о наводима из представке. У изјашњењу се наводи да је коришћење репертоара „СОКОЈ“-а утврдио заступник који је вршио контроле угоститељског објекта подноситељке представке, што је и доказано приложеним записницима о контроли. Након увида у приложене записнике Покрајински омбудсман је уочио да неки нису потписани и печатом оверени од стране подноситељке представке, чиме се доводи у питање истинитост утврђених чињеница, односно веродостојност записника о контроли, те је затражена допуна изјашњења. Организација музичких аутора Србије „СОКОЈ“ је навела да достављање података о предмету заштите, учесталости и обиму искоришћавања представља законску обавезу корисника, а у случају када корисник не испуни ову обавезу, организација контролу коришћења обавља преко своје Службе теренске контроле. Записник о контроли заводи се у пословне књиге „СОКОЈ“-а, а у случају када корисник одбија да својим потписом потврди и овери чињенице утврђене у контроли, примерак записника доставља му се препорученом поштом уз повратницу.

Опширније...


Подносиоцу представке утврђено је својство самосталног уметника од стране Друштва књижевника Војводине као репрезентативног удружења у култури, те је на конкурсу који је Општинска управа Бачка Паланка расписала у 2012. години стекао право на уплату доприноса из буџета општине Бачка Паланка. Покрајинском омбудсману се обратио средином маја 2013. године због тога што му доприноси за социјално осигурање у 2013. години нису измирени.

Покрајински омбудсман је на основу података са интернет презентације Општине Бачка Паланка обавештен да је конкурс за стицање права на уплату доприноса за социјално осигурање за 2013. годину за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе објављен, по подношењу представке Покрајинском омбудсману, и то 15. маја 2013. године. Од Општинске управе Бачка Паланка затражено је изјашњење о томе на који начин су самостални уметници који су остварили право на уплату доприноса за 2012. годину и они који ће то право остварити по завршеном конкурсу за 2013. годину обавезно осигурани до завршетка конкурса, односно за првих шест месеци у години за коју је конкурс расписан.

У изјашњењу Општинске управе Бачка Паланка наведено је да је конкурс за стицање права на доприносе за самосталне уметнике у 2012. години расписан 01.06.2012. и отворен целе године. Наведено је да су се на конкурс у прошлој години јавила три лица, која су право на доприносе и остварила. У 2013. години конкурс је расписан 15. маја и право на уплату доприноса за текућу годину се остварује тек по завршетку конкурса и доприноси ће накнадно бити уплаћени за протеклих шест месеци.

Опширније...


Након што се Покрајинском омбудсману обратила Д.М. која је указала на непрофесионалан образовно-васпитни рад наставнице у једној основној школи  у Новом Саду који се огледао у психичком насиљу и злостављању ученика 7. разреда, Покрајински омбудсман је затражио изјашњења Школске управе Нови Сад, Просветне инспекције Града Новог Сада и директорке школе. 

У изјашњењу Просветне инспекције се наводи да је након дописа Покрајинског омбудсмана просветни инспектор извршио инспекцијски надзор над радом Основне школе, те је констатовао да је директорка школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања донела закључак о покретању дисциплинског поступка против наставнице која се непрофесионално односила према ученицима. Директорка основне школе обавестила је Покрајинског омбудсмана да је донела решење о удаљењу са рада наставнице до окончања дисциплинског поступка. Школска управа Нови Сад је Покрајинском омбудсману доставила извештај о реализованом стручно-педагошком надзору у предметној основној школи .

Покрајински омбудсман је констатовао да су неправилности отклоњене у току поступка, те је поступак обустављен. 

Опширније...


Подносиоцу представке решењем Општинске управе Нови Бечеј од 08.11.2012. године одобрено је обавлјање ауто-такси превоза путника на територији општине Нови Бечеј возилом које има девет седишта, на основу чега је уписан у Регистар привредних субјеката на основу обавлјања превоза робе и путника. Дана 27.12.2012. године одвезао је путнике из Новог Бечеја у Бечеј, где га је саобраћајни инспектор општине Бечеј зауставио, одузео регистарске таблице возила до 04.01.2012. године и возило исклјучио из саобраћаја. Инспектор је подносиоцу представке указао на одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају којима је прописано да се такси превоз може вршити возилом које има највише пет седишта. Саопштио му је да ће без обзира на то што има дозволу за обавлјање делатности издату од стране надлежног општинског органа, против њега бити покренут прекршајни поступак.

Покрајински омбудсман је Општинској управи Нови Бечеј скренуо пажњу на то да је неопходно припремити измене Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј и одговарајућу одредбу Одлуке ускладити са Законом. Указано је и на то да странка – подносилац представке, не може трпети штетне последице због тога што је решење за обавлјање делатности Општинске управе Нови Бечеј донето на основу општег акта који није усклађен са законом.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила Р.М. из Бикова која је навела да је 26.11.2012. године уложила жалбу на решење Центра за социјални рад општине Суботица, али да другостепени орган, тј. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију поводом жалбе није донео решење у прописаном року.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је известио Покрајинског омбудсмана да је 25.04.2013. године донето другостепено решење поводом жалбе подноситељке представке.

Иако су неправилности у раду Покрајинског секретаријата отклоњене у току поступка, Покрајински омбудсман је констатовао да је у овом случају другостепени орган донео решење након шест месеци од дана подношења жалбе, те је Покрајинском секретаријату скренута пажња на неопходност поступања у роковима који су предвиђени одредбама Закона о општем управном поступку.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила З.И. која се жали на поступање „Електродистрибуције Суботица“, јер да би остварила право на прикључење на електроенергетски дистрибутивни систем објекта у који се уселила са својом децом, поменути енергетски субјект од подноситељке захтева да плати износ на име дуга за утрошену електричну енергију, који је настао док је стамбени објекат користио њен бивши, сада покојни супруг.

„Електродистрибуција Суботица“ је у допису Покрајинском омбудсману навела да је на наведеној адреси, након уредних достава опомена због дуговања, кориснику послато обавештење о раскиду купопродајног односа. Подноситељка представке је накнадно обавестила омбудсмана да је захтев ради поновног прикључења на енергетску мрежу поднела у марту месецу 2012. године, али надлежни енергетски субјект није у законском року донео решење. У изјашњењу „Електродистрибуције Суботица“ се наводи да подноситељка представке није у прописаној форми поднела захтев за прикључење, није попунила тачан датум подношења захтева, већ је остало да ће се захтев завести након решавања дуга и уписивања тачног датума од стране странке. У погледу дуговања ранијег корисника, у изјашњењу је заузет став да је тачно да раскидом уговорног односа са ранијим корисником нови одговара од дана закључења уговора, али да то овде није случај јер је нови корисник уједно и наследник који одговара за обавезе оставиоца до висине вредности наследног дела.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила С.Т. која је навела да је грађевински инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције у Сомбору решењем наложио инвеститорима да обуставе извођење радова на доградњи стамбене зграде у Сомбору и да у року од 30 дана прибаве грађевинску дозволу. Подноситељка представке тврди да су инвеститори наставили са извођењем радова, о чему је обавестила грађевинског инспектора. До подношења представке није донето решење којим се налаже уклањање објекта, иако инвеститори у року одређеном наведеним решењем нису прибавили грађевинску дозволу.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман се обратио Одељењу инспекције и комуналне полиције и начелници Градске управе града Сомбора. У изјашњењу се наводи да, како инвеститори нису прибавили грађевинску дозволу, донето је решење од 28. септембра 2011. године којим је наложено уклањање дела објекта. Инвеститори су, путем пуномоћника, 17. октобра 2011. године изјавили жалбу против наведеног решења, уз коју није приложена оверена пуномоћ. Дописом од 18. октобра 2011. године пуномоћник је обавештен да је потребно да достави пуномоћ, те како иста није достављена, прибављена је по службеној дужности, те је 30. маја 2012. године жалба прослеђена другостепеном органу на даље поступање. У изјашњењу, између осталог, наводи се да је став инспекције да принудно уклањање предметне доградње не треба вршити до окончања управног спора, због тога што се не може претпоставити исход управног спора, односно што постоји могућност да се спор оконча на начин да се покаже да рушење предметне доградње из неког разлога није неопходно.

Опширније...