Please select your page

Pokrajinski ombudsman je 7.07.2014. godine primio predstavku iz Rakovca, u kojoj se podnosilac žali zbog toga što se ne rešava pitanje sanacije klizišta i obeštećenje vlasnika porušenih objekata u ovom naseljenom mestu. Podnositelj predstavke je priložio dokumentaciju iz koje se vidi da su 24. i 25.05. 2014. godine rudarski i geološki inspektori Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine vršili osmatranje odrona u Rakovcu, te da su nakon izvršenog inspekcijskog nadzora predložili opštini Beočin preduzimanje određenih mera. Opštinska uprava opštine Beočin je svojim dopisom obavestila Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine o tome da opština Beočin nema ingerencije u rešavanju sanacije klizišta i odrona, nema terensku katastarsku službu, kao ni rudarske i geološke inženjere, a samim tim ni iskustva u izradi projekta za sanaciju odrona, a da u budžetu opštine ne postoje sredstva opredeljena za klizišta i odrone. Iz navedenih razloga opština je zatražila stručnu i finansijsku pomoć u rešavanju problema odrona u naselju Rakovac.

Opširnije...


Pokrajinskom zaštitniku građana- ombudsmanu obratio se dana 27. avgusta 2014. godine B.M. iz BC pritužbom na rad Opštinske uprave Bela Crkva. Podnositelj pritužbe se žali na ugrožavanje ljudskih prava nastale kao posledica nesnosne buke koja se emituje iz privremeno postavljenih objekata u kasnim večernjim, odnosno ranim jutarnjim satima mimo opštinskom odlukom propisanog radnog vremena za rad ugostiteljskih objekata. Takođe je ukazano i na činjenicu da se više puta obraćao organima jedinice lokalne samouprave sa zahtevima za rešavanje predmetnog problema, ali da u tom cilju nisu preduzete nikakve mere.

Opširnije...


Pokrajinskom zaštitniku građana- ombudsmanu  obratili su se adv. …. iz Novog Sada, kao punomoćnici ……,pritužbom na rad Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Odžaci. U pritužbi se navodi da je ovom Odeljenju podnet zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u smislu čl. 70, 101 i 102 Zakona o planiranju i izgradnji, o kojem ni nakon skoro sedam meseci od podnošenja nije rešeno.

Opširnije...


Prilikom službene posete opštini Bela Crkva, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana je uočila da su na tablama koje označavaju naziv naseljenog mesta Bela Crkva na ulazu, odnosno izlazu iz ovog mesta u pravcu Pančeva, bojom u spreju precrtani nazivi opštine ispisani na jezicima i pismima nacionalnih manjina. Jedini čitak naziv mesta na tabli bio je onaj ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je ovim povodom pokrenuo postupak po sopstvenoj inicijativi u oblasti ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina i 18. februara 2015. godine se obratio načelniku Opštinske uprave Bela Crkva naloživši da se uočena nepravilnost otkloni, te da se u roku od 15 dana institucija izvesti o preduzetim merama.

Opširnije...


Pokrajinski zaštitniku građana-ombudsmanprimio je pritužbu na rad  Opštinske uprave Odžaci od strane M. D. iz Odžaka. Naime, podnositelj pritužbe  je istakao da se više puta  pismenim putem obraćao predsedniku opštine, načelniku opštinske uprave, članu gradskog veća zaduženog za komunalne delatnosti i direktoru JKP “Usluge“ sa zahtevom da mu se dostave odgovori u vezi sa njegovim zahtevima, odnosno predlogom za pokretanje postupka izmene Odluke o komunalnim delatnostima, ali da nije dobio odgovor.

Kako bi utvrdio sve relevantne činjenice Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman obratio se  opštinskoj upravi Odžaci sa zahtevom da se predsednik opštine, načelnik opštinske uprave  i član gradskog veća zadužen za komunalne poslove izjasne o navodima iz pritužbe. Takođe je ukazano na činjenicu da je 25. jula 2013. godine od strane Pokrajinskog ombudsmana upućena opštinskom veću opštine Odžaci preporuka brojI-OP-1-245/12 da u najkraćem roku predlože izmene i dopune Odluke o komunalnim delatnostima radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakonom o metrologiji i podzakonskim aktima.

Opširnije...


Pokrajinskom zaštitniku građana- ombudsmanu predstavkom su se obratili J. B. i J. Z. oboje iz Novog Sada, sa žalbom na rad Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada. Naime pritužba je izjavljena zbog činjenice da postupajući organ jedinice lokalne samouprave ni nakon proteka više od jedne godine od dana dostavljanja neophodne dokumentacije za naknadno izdavanje građevinske dozvole nije okončao upravni postupak donošenjem rešenja.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman obratio se Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada sa zahtevom da se izjasni o navodima iz pritužbe. S obzirom na to da niti načelnik navedene Gradske uprave, niti Gradsko veće nisu dostavili tražene informacije ni nakon urgencije, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila O.T. iz Titela koja se žali na rad Službe za privredu, urbanizam, komunalno-stambena pitanja, zaštitu životnu sredine i inspekcijske poslove opštinske uprave Titel,  budući da navedeni organ jedinice lokalne samouprave ne sprovodi mere iz okvira svoje nadležnosti u pogledu inspekcijskog nadzora nad radom ugostiteljskog poslovnog prostora. Naime, ugostiteljski poslovni prostor u  okviru stambeno-poslove zgrade u  kojoj se nalazi  stan podnositeljke pritužbe, emituje  nesnosnu buku koja narušava mir stanara navedene zgrade.

Pokrajinski ombudsman obratio se Službi za privredu, urbanizam, komunalno-stambena pitanja, zaštitu životne sredine opštinske uprave Titel sa zahtevom da se izjasni šta je preduzela iz okvira  svoje  nadležnosti kako bi se nepravilnosti  na koje je u predstavci ukazano otklonile. S obzirom na to da niti rukovodilac navedenog odeljenja, niti Opštinsko veće nisu dostavili tražene informacije ni nakon dve urgencije, Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.

Opširnije...


Pokrajinski ombudsman primio je predstavku u kojoj se iznose pritužbe na rad Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i Odeljenja za privredu Opštinske uprave opštine Bačka Palanka. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine poništen je zaključak Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo i predmet je vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak. Rešenjem Ministarstva finansija poništeno je rešenje Odeljenja za privredu. U predstavci se ističe da navedeni organi Opštinske uprave opštine Bačka Palanka nisu doneli nove odluke do podnošenja predstavke Pokrajinskom ombudsmanu.

Prema načelu efikasnosti koje je propisano Zakonom o opštem upravnom postupku, organi koji vode postupak, odnosno rešavaju u upravnim stvarima, dužni su da obezbede uspešno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka. Prema načelu ekonomičnosti postupak se mora voditi bez odugovlačenja i sa što manje troškova za stranku i druge učesnike u postupku. Odredbama istog zakona propisano je da ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. Drugostepeni organ će svojim rešenjem ukazati prvostepenom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan da najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema predmeta donese novo rešenje.

Opširnije...


U predstavci koja je podneta Pokrajinskom ombudsmanu izraženo je nezadovoljstvo zbog toga što u Opštini Vrbas crnogorski jezik nije uveden u službenu upotrebu iako su se za to stekli zakonom propisani uslovi. Podnosilac predstavke se ovim povodom više puta obraćao predsedniku Opštine Vrbas, poslednji put 10.12.2012. godine, ali predsednik opštine ne odgovara na pismena obraćanja podnosioca predstavke, povodom tog pitanja.

Pokrajinski ombudsman se obratio predsedniku Opštine Vrbas i zatražio izjašnjenje o tome iz kojih razloga je propustio da odgovori na pismena obraćanja građana.

S obzirom na to da predsednik Opštine Vrbas ni nakon dve urgencije nije dostavio tražene informacije, Pokrajinski ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratila M.Ć. iz Novog Sada koja je iznela pritužbu na rad Građevinske inspekcije Opštinske uprave opštine Žabalj zbog nesprovođenja administrativnog izvršenja rešenja Građevinske inspekcije. Podnositeljka predstavke je navela da je nakon što se obratila navedenoj službi sa zahtevom da se sprovede administrativno izvršenje rešenja dobila odgovor da za sprovođenje izvršenja nema sredstava, te da se obrati načelniku Opštinske uprave Žabalj.

Postupajući po predstavci Pokrajinski ombudsman je uputio zahtev Građevinskoj inspekciji Opštinske uprave opštine Žabalj da se izjasni o navodima iz predstavke. U izjašnjenju se navodi da je građevinski inspektor doneo rešenje kojim se nalaže uklanjanje bespravno izgrađenog zida. Budući da izvršenici nisu izvršili navedeno rešenje, građevinski inspektor je načelniku Opštinske uprave Žabalj uputio zahtev da ga izvesti o mogućnosti obezbeđenja sredstava za sprovođenje izvršenja prinudnim putem. Građevinski inspektor je obavešten da Odlukom o budžetu opštine Žabalj nisu planirana sredstva za namenu – troškovi za sprovođenje prinudnih izvršenja, te je podnositeljka predstavke upućena da se obrati načelniku Opštinske uprave.

Opširnije...