Please select your page

Одељење за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка није поступило у складу са препоруком Покрајинског омбудсмана, те је о томе обавештено Општинско веће општине Бачка Паланка

Покрајински омбудсман примио је представку у којој се износе притужбе на рад Одељења за урбанизам и грађевинарство и Одељења за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка. Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине поништен је закључак Одељења за урбанизам и грађевинарство и предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак. Решењем Министарства финансија поништено је решење Одељења за привреду. У представци се истиче да наведени органи Општинске управе општине Бачка Паланка нису донели нове одлуке до подношења представке Покрајинском омбудсману.

Према начелу ефикасности које је прописано Законом о општем управном поступку, органи који воде поступак, односно решавају у управним стварима, дужни су да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса физичких лица, правних лица и других странака. Према начелу економичности поступак се мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку. Одредбама истог закона прописано је да ако другостепени орган нађе да ће недостатке првостепеног поступка брже и економичније отклонити првостепени орган, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак. Другостепени орган ће својим решењем указати првостепеном органу у ком погледу треба допунити поступак, а првостепени орган је дужан да најдоцније у року од 30 дана од дана пријема предмета донесе ново решење.

Имајући у виду да првостепени органи нису донели нове одлуке у року предвиђеном одредбама Закона о општем управном поступку, Покрајински омбудсман је упутио препоруке Одељењу за урбанизам и грађевинарство и Одељењу за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка и навео да је потребно да органи општинске управе у што краћем року донесу нова решења и у целости поступе по упутствима и налозима из решења Министарства финансија и Покрајинског секретаријата.

У одговору Одељења за привреду у вези са упућеном препоруком наводи се да је у предмету поводом кога је поднета представка одржана усмена расправа. Даље се наводи да је пред Одељењем за урбанизам и грађевинарство такође одржана усмена расправа, након чега је донет закључак којим се прекида поступак. Истиче се да ће у складу са наведеним Одељење за привреду донети ново решење, о чему ће Покрајински омбудсман бити благовремено обавештен.

С обзиром на то да орган управе није поступио у складу са упућеном препоруком, Покрајински омбудсман је о томе обавестио Општинско веће општине Бачка Паланка, како би као орган који према Закону о локалној самоуправи врши надзор над радом општинске управе, предузело мере из оквира својих надлежности. Општинско веће није доставило информације о предузетим мерама, те је Покрајински омбудсман констатовао да је изостала потребна сарадња органа.