Please select your page

Председник општине Жабаљ није обавестио Покрајинског омбудсмана о предузетим мерама на отклањању неправилности, те је о неправилности обавештен председник Скупштине општине Жабаљ

Покрајинском омбудсману представком се обратила М.Ћ. из Новог Сада која је изнела притужбу на рад Грађевинске инспекције Општинске управе општине Жабаљ због неспровођења административног извршења решења Грађевинске инспекције. Подноситељка представке је навела да је након што се обратила наведеној служби са захтевом да се спроведе административно извршење решења добила одговор да за спровођење извршења нема средстава, те да се обрати начелнику Општинске управе Жабаљ.

Поступајући по представци Покрајински омбудсман је упутио захтев Грађевинској инспекцији Општинске управе општине Жабаљ да се изјасни о наводима из представке. У изјашњењу се наводи да је грађевински инспектор донео решење којим се налаже уклањање бесправно изграђеног зида. Будући да извршеници нису извршили наведено решење, грађевински инспектор је начелнику Општинске управе Жабаљ упутио захтев да га извести о могућности обезбеђења средстава за спровођење извршења принудним путем. Грађевински инспектор је обавештен да Одлуком о буџету општине Жабаљ нису планирана средства за намену – трошкови за спровођење принудних извршења, те је подноситељка представке упућена да се обрати начелнику Општинске управе.

Покрајински омбудсман је Председнику општине Жабаљ и Служби за инспекцијске послове Општинске управе општине Жабаљ упутио препоруку у којој је навео да је потребно донети одлуку о употреби текуће буџетске резерве како би се створили услови за спровођење поступка административног извршења решења донетих у управном поступку, а након тога спровести административно извршење решења грађевинског инспектора.

Имајући у виду да су органи општине на чији рад се препорука односи пропустили да се изјасне о предузетим мерама на отклањању повреде, Покрајински омбудсман је користећи овлашћење предвиђено ставом 1. члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) обавестио о томе председника Скупштине општине Жабаљ.