Please select your page

Подносилац представке из Бачке Паланке обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на рад Одељења за општу управу и заједничке послове Општине Бачка Паланка. Подносилац је навео да је поднео захтев за достављање информације о поступку покренутом ради враћања земљишта, али да наведени орган јединице локалне самоуправе ни након протека рока од 30 дана није поступио по захтеву.

Покрајински омбудсман је 06.03.2013. године затражио изјашњење Одељења за општу управу и заједничке послове Општине Бачка Паланка о томе да ли је поступак покренут ради враћања земљишта окончан доношењем правоснажног решења којим је одлучено о захтеву странке или је поступак из неког разлога прекинут закључком, као и да ли су правоснажно решење, односно закључак уручени подносиоцу представке.

Увидом у списе предмета утврђено је да је Одељење за општу управу и заједничке послове примило допис Покрајинског омбудсмана, али да није поступило у одређеном року, те је 11.04.2013.  наведеном органу упућена ургенција са захтевом да у накнадном року од 8 дана Покрајинском омбудсману достави тражено изјашњење.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратила В.Т која је указала на незаконито именовање в.д. директора Центра за социјални рад Стара Пазова. Подноситељка представке је навела да је именовање в.д. директора извршено на незаконит начин од стране Управног одбора Центра за социјални рад, јер није прибављена сагласност надлежног органа аутономне покрајине, те да лице које је именовано за в.д. директора не поседује законом прописану стручну спрему за ту дужност.

Покрајински омбудсман се обратио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију са захтевом да се изјасне да ли је поводом именовања в.д. директора Центра за социјални рад Стара Пазова тражена сагласност Секретаријата. У изјашњењу Секретаријата се наводи да се Општинско веће Општине Стара Пазова обратило Секретаријату у циљу прибављања сагласности приликом именовања в.д. директора Центра за социјални рад. На основу приложене биографије предложеног кандидата, утврђено је да кандидат за вршиоца дужности директора не испуњава услове у погледу струке коју прописују одредбе Закона о социјалној заштити. Будући да кандидат није испуњавао услове прописане законом, надлежни секретаријат није дао сагласност за именовање предложеног кандидата за вршиоца дужности директора.

Имајући у виду наведено Покрајински омбудсман је затражио изјашњење председника Општине Стара Пазова у својству председника Општинског већа о томе да ли је спроведен други поступак именовања вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Стара Пазова, и да ли су том приликом доследно примењене одредбе Закона о социјалној заштити. У изјашњењу председника Општине Стара Пазова се наводи да вршење контролне функције над законитошћу рада органа јединице локалне самоуправе у примени Закона о социјалној заштити није у надлежности Покрајинског омбудсмана.

Опширније...


Након што се Покрајинском омбудсману обратио М.Р. који је навео проблем који имају грађани у Општини Сремски Карловци у вези са заузимањем дела општинског пута од стране привредног субјекта ради складиштења цигли, затражено је изјашњење Општинске управе Општине Сремски Карловци.

Одељење за инспекцијске послове је обавестило Покрајинског омбудсмана да је М.Р. упућивао поднеске Општинској управи који нису сматрани захтевима за покретање управног поступка зато што се подносилац представљао као представник групе грађана, али није доставио решење о регистрацији групе грађана, нити податке о лицу које би групу грађана заступало и представљало. У изјашњењу Одељења за урбанизам и грађевинско земљиште се наводи да простор на коме се налази пут, тј. спорна парцела јесте у обухвату Просторног плана општине Сремски Карловци, а према подацима Службе за катастар непокретности Сремски Карловци наведена парцела се налази у својини Општине Сремски Карловци и са још неколико других парцела представља некатегорисани пут.

Покрајински омбудсман је утврдио да је учињена неправилност у раду Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Сремски Карловци, будући да надлежни инспектор није узео у поступак пријаву подносиоца представке и извршио инспекцијски надзор.У препоруци која је упућена Одељењу за инспекцијске послове констатовано је да је у складу са одредбама Закона о државној управи инспектор дужан да узме у поступак пријаве грађана и да о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве, као и да поступак службеног надзора води по службеној дужности увек када има сазнања да је дошло до повреде прописа.

Опширније...


Покрајинском омбудсману упућена је представка са притужбом на рад Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, која не заседа од 05.02.2013. године. Због тога, деци којој је подршка неопходна, крше се основна права, јер им је онемогућено да се кроз системску и институционалну подршку укључе и напредују у процесу образовања, као и да остваре право на образовање и васпитање које је прописано Законом о основама система образовања и васпитања, 

Покрајински омбудсман се обратио Градској управи за образовање Града Новог Сада захтевом да се изјасни о разлозима због којих се застало са радом Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, а пошто је орган пропустио да у остављеном року поступи по захтеву, упућена је ургенција са захтевом да се одмах по пријему дописа доставе тражене информације.

Покрајински омбудсман је потом упутио допис и градоначелнику указујући на одредбе члана 28. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) којима је прописана обавеза сарадње органа управе са Покрајинским омбудсманом, односно овлашћење овог органа да, у вези са поступком који води, тражи од органа управе све податке и обавештења, као и непосредан увид у списе, документацију и збирке података којима ови органи располажу, укључујући државну, службену, пословну и професионалну тајну. (Не)поступање Градске управе за образовање у конкретном случају потврда је изостанка потребне сарадње. Полазећи од наведеног, а посебно јер се ради о заштити права детета, градоначелник је позван да у оквиру својих надлежности и овлашћења предузме све неопходне мере како би Градска управа за образовање Града Новог Сада и одговорна лица запослена у њој, испунила своје обавезе у погледу сарадње са Покрајинским омбудсманом и доставила тражене информације.

Опширније...


Покрајинском омбудсману представком се обратио председник Удружења дистрофичара Јужнобачког округа који је изразио незадовољство због тога што поједине јединице локалне самоуправе при расписивању конкурса за (су)финансирање различитих пројеката удружења грађана прописују да право учешћа на конкурсу имају само удружења која имају седиште на територији те јединице локалне самоуправе.

Као конкретан пример подносилац представке је навео Конкурс за суфинансирање пројеката из области социјалне, дечије, борачко-инвалидске заштите, науке, екологије  и заштите животне средине од 27. децембра 2012. године који је објавила Општина Бачка Паланка у којем је у општим условима наведено да право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована на територији Општине Бачка Паланка.

Покрајински омбудсман се 07.03.2013. године обратио Општинском већу Општине Бачка Паланка и затражио изјашњење о томе да ли би Удружење, сходно члану 2. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области  социјалне, дечије и борачко-инвалидске заштите, екологије и заштите животне средине („Сл. лист Општине Бачка Паланка“, бр. 4/2013) могло да учествује на будућим конкурсима за суфинансирање пројеката из области на које се Правилник односи с обзиром на то да Удружење нема седиште на територији Општине Бачка Паланка, али обавља делатност на нивоу Јужнобачког округа.  Општинско веће је пропустило да у остављеном року поступи поводом дописа Покрајинског омбудсмана, те је 17.04.2013. године упућена ургенција коју је орган примио 23.04.2013. године.

Опширније...