Please select your page

Мишлјење упућено јединицама локалних самоуправа у вези са остваривањем права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине.


Препорука Покрајинском секретаријату за образовање за ближе уређивање питања полагања испита из језика националне мањине у сврху доказивања његовог знања за рад у образовно-васпитним установама.


Препорука Општинској управи Нови Бечеј у вези са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.


Мишљење упућено Одсеку за катастар непокретности Кањижа у вези са правом на службену употребу језика и писама националних мањина.


Препорука свим надлежним органима у вези са одговорношћу и подобношћу за рад са ученицима професорке енглеског језика.


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе