Please select your page

Вести

ДСЦИ0207Покрајински омбудсман, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, разговарале су данас са представницима Европског центра за права Рома (ЕРРЦ). 

У разговору са Адамом Вајсом, директором Правног одељења ЕРРЦ  и његовим сарадницима, указано је на низ проблема који утичу на остваривање права припадника ромске националне мањине - од односа полиције према припадницима ромске мањине, преко образовања, издавања потврда о националној припадности, примени афирмативних мера,  реадмисије, учешћа Рома у изради урбанистичких планова  до формирања цивилних стража. У разговору је исказана и забринутост због јачања десничарских организација у низу европских земаља.

Опширније: Одржан састанак са представницима Европског центра за права Рома


„Ово је први пут, ако сам добро разумела намеру организатора, да институција која штити права грађана свој извештај подноси онима чија права штити - грађанима Србије“, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, учествујући у дебати „Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину – кључни налази у очима цивилног друштва“.

Пошто је ово била прилика да се заштитнику грађана постављају питања у вези са Годишњим извештајем, а имајући у виду потребу за што ефикаснијом заштитом људских права, покрајинска омбудсманка  је истакла да би било изузетно важно када би се понудило шире објашњење констатације из извештаја, да покрајински омбудсман и заштитници јединица локалне самоуправе поступају често и по притужбама из надлежности републичког заштитника грађана понекад и са штетним последицама. Моје је мишљење, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, да је витални интерес грађана да имају више, а не мање заштите, те да би свако евентуално смањивање броја омбудмана, односно заштитника грађана, значило смањење достигнутог нивоа права у области заштите људских права и корак у назад.

Опширније: Покрајинска омбудсманка: Витални је интерес грађана да имају више, а не мање заштите


сзппрзв 2014Покрајински омбудсман је у протеклом периоду подржавао и активно учествовао у пројекту „Сви за права, права за све“ који је реализовала установа „Студентски културни центар Нови Сад“. Превасходни циљ пројекта јесте да се допринесе унапређењу људских права и слобода, односно повећању степена инклузивности и плурализма у Војводини јачањем капацитета носилаца дужности и носилаца права да примењују међународне и домаће прописе у вези са заштитом људских права на територији АП Војводине.

Другачији приступ приближавања људских права младима и упознавање са механизмима заштите њихових права велика је вредност овог пројекта. Томе је, између осталог, допринело и креирање јединствене онлајн дидактичке игре о теми људских права под називом „АРРА“ на платформи друштвене мреже Фејсбук. Игрицу су осмислили и на интернету поставили средњошколци на радионицама које су одржане у 17 средњих школа у Војводини. У оквиру пројекта креирани су и јавности приказани кратки „АРРА“ филмови које су направили средњошколци на зимском филмском атељеу, а представљен је уређај "Саундбим", технологија помоћу које особе са инвалидитетом могу да стварају музику.

Опширније: „Сви за права, права за све“: Новим приступима ка ефикаснијој заштити људских права


БпXФСОБИYАЕррнА"Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“

С обзиром на уставне принципе, а ради остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини, Покрајински омбудсман у свом раду по представкама грађана, без обзира на конкретан предмет притужбе, самоиницијативно испитује и оцењује степен остварења општих интереса шире заједнице, међу којима значајно место заузима право на здраву животну средину.

Покрајински омбудсман је поступајући у појединачним случајевима уочио одређене проблеме појединаца и група грађана, које као заједнички именитељ, имају недовољно добру међусобну сарадњу носилаца заштите животне средине и недовољно развијен институционални оквир и механизме, који би омогућили остваривање законом прописане сарадње свих друштвених чинилаца, ради заједничког циља унапређења заштите животне средине.

Опширније: Покрајински омбудсман започео истраживање о вршењу комуналне делатности одржавања чистоће и...


3496325194д65195е54ф3ф381725969 ориг

Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад донело је акт којим се регулише поступање запослених приликом закључења уговора о налогу са скупштинама станара и пријема задужења трошкова текућег и инвестиционог одржавања, хитних интервенција и прихода скупштине зграде, сагласно мишљењу омбудсмана да је јавно предузеће дужно да поступа са пажњом доброг стручњака и води рачуна да обавезе које преузима, односно налоге које врши у своје име, а за рачун скупштине зграде, одговарају законом утврђеним правима и овлашћењима скупштине зграде.

Опширније: ЈКП "Информатика" поступила у складу са мишљењем Покрајинског омбудсмана