Please select your page

Istraživanja

Zaštitnici pacijentovih prava u zdravstvenim ustanovama na teritoriji APV (2011)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-285-ZPP2011.pdfKao nezavisan i samostalan organ koji se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog lica, Pokrajinski ombudsman, prikupljanjem informacija o zakonitosti, celishodnosti i efikasnosti postupanja organa javne vlasti, posebno vodi računa o načinu i stepenu ostvarivanja Ustavom zajemčenih prava građana, među kojima je i pravo na zdravstvenu zaštitu. Članom 68. Ustava Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 98/2006) propisano je da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja.

U odnosu na prethodne, u 2011. godini primetno je značajno povećanje broja predstavki građana koji se obraćaju instituciji Pokrajinskog ombudsmana sa pritužbama zbog povrede prava na zdravstvenu zaštitu, te je ombudsman i na osnovu drugih izvora redovno dolazio do saznanja o problemima u ostvarivanju ljudskih prava u ovoj oblasti. Kako se pritužbe građana odnose na različite oblike povrede prava iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, Pokrajinski ombudsman je, pored redovnog postupanja u pojedinačnim slučajevima, uvideo i potrebu preduzimanja daljih aktivnosti, u cilju rešavanja ove izuzetno kompleksne problematike na sistemski, sveobuhvatan, celishodan i efikasan način.