Please select your page

Истраживања

Заштитници пацијентових права у здравственим установама на територији АПВ (2011)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-285-ЗПП2011.pdfКао независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица, Покрајински омбудсман, прикупљањем информација о законитости, целисходности и ефикасности поступања органа јавне власти, посебно води рачуна о начину и степену остваривања Уставом зајемчених права грађана, међу којима је и право на здравствену заштиту. Чланом 68. Устава Републике Србије (“Сл. гласник РС”, број 98/2006) прописано је да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља.

У односу на претходне, у 2011. години приметно је значајно повећање броја представки грађана који се обраћају институцији Покрајинског омбудсмана са притужбама због повреде права на здравствену заштиту, те је омбудсман и на основу других извора редовно долазио до сазнања о проблемима у остваривању људских права у овој области. Како се притужбе грађана односе на различите облике повреде права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, Покрајински омбудсман је, поред редовног поступања у појединачним случајевима, увидео и потребу предузимања даљих активности, у циљу решавања ове изузетно комплексне проблематике на системски, свеобухватан, целисходан и ефикасан начин.

 

Последња истраживања