Please select your page

Istraživanja

2021: MALOLETNIČKE TRUDNOĆE I PORODjAJI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Maloletnicke trudnoce izvestajPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, prateći stanje ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, susretao se u svom radu sa slučajevima maloletničkih trudnoća u kojima je postojala sumnja da je trudnoća posledica obljube, slučajevima gde je porodica maloletnice duži niz godina na evidenciji centra za socijalni rad, a u kojima nije postojala adekvatna saradnja ustanova obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite zbog čega maloletnim trudnicama nije pružena adekvatna podrška.

 

Kako bi stekao bliži uvid u pojavu i rasprostranjenost maloletničkih trudnoća i porođaja i doprineo podizanju svesti o potrebi za njenom prevencijom i suzbijanjem, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman realizovao je istraživanje o maloletničkim trudnoćama i porođajima na teritoriji AP Vojvodine.

 

Istraživanje je realizovano tokom septembra i oktobra 2020. godine putem upitnika koji su popunjavali predstavnici zaposlenih u domovima zdravlja, porodilištima i centrima za socijalni rad u AP Vojvodini. Prikupljani su podaci za 2019. godinu, a upitnici su prilagođeni obavezama i aktivnostima predviđenim zakonom i drugima pravnim aktima za svaku od navedenih  institucija. Na upitnike je odgovorilo 35 od ukupno 45 domova zdravlja u Vojvodini, osam od ukupno 10 opštih bolnica sa porodilištima i 38 od 45 centara za socijalni rad. Upitnici su sačinjeni i popunjavani onlajn u vidu Gugl forme.

 

Rezultati istraživanja potvrdili su iskustvo Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, te se može zaključiti da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih nedovoljno zastupljena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu sa decom u ovoj oblasti, da su lokalne usluge u ovoj oblasti takođe nedovoljno razvijene ili ne postoje, kao i da su nerazvijene procedure i saradnja među institucijama zdravstvenog i socijalnog sistema. Podaci ukazuju i na to da su određene grupe dece u većem riziku od pojave maloletničke trudnoće i da je reč uglavnom o deci iz romske populacije, ali i deci bez adekvatnog roditeljskog staranja, deci sa mentalnim teškoćama i deci iz porodica sa potrebom za ekonomskom i socijalnom pomoći i podrškom.