Please select your page

Istraživanja

Romska naselja u Vojvodini (2011)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-122-romska naselja u vojvodini.pdfPokrajinski ombudsman pristupio je prikupljanju podataka o romskim naseljima u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem da i ova institucija u okvirima svojih nadleţnosti da svoj doprinos sveobuhvatnom i detaljnom sagledavanju stanja u vezi sa ostvarivanjem jednog od osnovnog ljudskog prava, prava na jednak pristup stanovanju, što podrazumeva stambeni smeštaj odgovarajućeg standarda i za pripadnike romske zajednice.

Opštepoznata je činjenica da veliki broj Roma, bilo da stanuje u gradu ili na selu, ţivi u veoma lošim stambenim uslovima. Naselja u kojima ţive imaju pravno neregulisan status, nedovoljno su opremljena infrastrukturom, prenaseljena su, veoma je mali broj stambenih jedinica, okruţenje je siromašno, a udaljenost od osnovnih društvenih sadrţaja i servisa velika. Pored toga, većina Roma ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu na svojim domovima ili zemljištu, što dodatno komplikuje probleme stanovanja Roma. Jedan deo njih ţivi u tuđim objektima ili na tuđem zemljištu, najčešće nekadašnjem "društvenom".

Preuzmite dokumenta:
Download this file (romska_naselja_u_vojvodini.pdf)Romska naselja u Vojvodini (2011)3111 kB