Please select your page

Istraživanja

Položaj i prava učenika sa smetnjama u razvoju na teritoriji AP Vojvodine (2007)

www.ombudsmanapv.org-ombjo-attachments-article-113-Polozaj i prava ucenika sa smetnjama u razvoju na teritoriji Vojvodine.pdfKonvencija p pravima deteta UN u članu 2 govori o zabrani diskriminacije, a u čl. 23 kaže se da dete sa fizičkim ili mentalnim smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu negu, obrazovanje i osposobljavanje za rad, koji će mu obezbediti potpun i dostojan život i postizanje najvišeg stepena samostalnosti i integracije za njega. Ustavom Republike Srbije zagarantovano je pravo na obrazovanje (čl.71: svako ima pravo obrazovanje), što potvrđuje i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja RS u čl. 2. stav 2. taška 1: svako ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu, versku i jezičku pripadnost, uzrast, fizičku i psihičku konstituciju, socijalno i kulturno poreklo, imovinsko stanje, političko opredeljenje ili drugo lično svojstvo. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Zakon p sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom u primeni od 25.04.2006. govori o sprečavanju diskriminacije u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem u članovima 18, 19. i 20.