Please select your page

Истраживања

Положај и права ученика са сметњама у развоју на територији АП Војводине (2007)

www.ombudsmanapv.орг-омбјо-аттацхментс-артицле-113-Полозај и права уценика са сметњама у развоју на територији Војводине.pdfКонвенција п правима детета УН у члану 2 говори о забрани дискриминације, а у чл. 23 каже се да дете са физичким или менталним сметњама у развоју има право на посебну негу, образовање и оспособљавање за рад, који ће му обезбедити потпун и достојан живот и постизање највишег степена самосталности и интеграције за њега. Уставом Републике Србије загарантовано је право на образовање (чл.71: свако има право образовање), што потврђује и Закон о основама система образовања и васпитања РС у чл. 2. став 2. ташка 1: свако има право на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, узраст, физичку и психичку конституцију, социјално и културно порекло, имовинско стање, политичко опредељење или друго лично својство. Основно образовање је обавезно и бесплатно. Закон п спречавању дискриминације особа са инвалидитетом у примени од 25.04.2006. говори о спречавању дискриминације у вези са васпитањем и образовањем у члановима 18, 19. и 20.


Последња истраживања