Please select your page

25.02.13 NM Subotica 002 sajtU organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava 25.02.2012. godine u Subotici je održan Okrugli sto pod nazivom ''Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji''. Osnova za razgovor bile su preporuke i mišljenja koje je Pokrajinski ombudsman uputio pojedinim lokalnim samoupravama u vezi sa prenosom osnivačkih prava i ostvarivanja prava na upravljanje u ustanovama kulture koje su nacionalni saveti nacionalnih manjina proglasili za ustanove od posebnog značaja. 

Opširnije...


08.02.13 UN Women 001Tokom realizacije projekta uspostavljeno je svojevrsno partnerstvo institucije Pokrajinskog ombudsmana, lokalnih organa uprave i ženskih grupa i organizacija na selu koje garantuje da će građani i građanke lakše ostvarivati prava koja proizilaze iz njihove pripadnosti određenom polu, ili bračnog i porodičnog statusa. Povećana je vidljivost Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti i broj žalbi, a lokalni organi uprave bolje razumeju svoje i nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana, dok seoske ženske organizacije sa kojima je uspostavljena saradnja bolje razumeju svoju ulogu u zaštiti prava žena zbog čega će moći da ih upućuju u mogućnosti zaštite, zaključeno je u petak, 8.02.2012. na završnoj konferenciji projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”, na kojoj su u Skupštini AP Vojvodine učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava, odnosno lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, opštinski zaštitnici građana, javnih preduzeća, kao i predstavnice aktiva žena i ženskih organizacija iz dvadesetak vojvođanskih mesta u kojima su tokom protekle godine sprovedene aktivnosti u ovom projekta.

Opširnije...


Vlada je donela niz dobrih, ali neprimenljivih strategija, zato što su njihovi ciljevi postavljeni suviše visoko. Nama nije potreban spisak lepih želja, već realan dokument koji će sadržati primenljive mere i dati rezultate – istaknuto je u raspravi o Radnoj verziji strategije borbe protiv diskriminacije koju je u Zrenjaninu, uz asistenciju Centra za razvoj civilnog društva, juče organizovala vladina Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Učesnici u raspravi nisu propustili priliku da istaknu da su u Srbiji učinjeni izvesni normativni i institucionalni pomaci u suzbijanju diskriminacije, ali da je, i pored toga, diskriminacija veoma izražena, naročito kada su u pitanju nacionalne manjine, žene, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe, verske zajednice i crkve, izbeglice, migrantske zajednice, kao i druge ranjive manjinske grupe.

Opširnije...


defaultPokrajinskom ombudsmanu u prethodnom periodu obratio se veći broj građana pitanjima u vezi sa naplatom administrativnih taksi (republičkih ili pokrajinskih) i pravom na naplatu troškova postupka od strane arhivskih ustanova kojima su se obratili tražeći potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. Sadržina predstavki i formulacije postavljenih pitanja ukazale su na to da većina građana ne pravi razliku između pojma administrativna taksa i pojma naknada za stvarne troškove, kao ni pravni osnov za naplatu taksi, odnosno troškova postupka, i oslobađanje od obaveze plaćanja istih i dr.

Opširnije...


Povodom najava koje su se proteklih dana pojavile u medijima u vezi sa pokretanjem inicijative da se nekadašnji objekat kasarne u Kikindi pretvori u zatvor za žene, zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić upozorava da je takav projekat nepotreban i sa više aspekata suprotan međunarodnim standardima. Pored toga, ukoliko bi se takva ideja realizovala, ljudska prava lica koja bi bila smeštena u takav ili sličan objekat mogla bi biti ugrožena.

defaultNa osnovu desetogodišnjeg iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava lica koja su na izdržavanju zatvorske kazne, zamenik pokrajinskog ombudsman ističe da bi zatvor kapaciteta 2000 lica daleko prevazilazio realne potrebe u Srbiji i bio u suprotnosti sa međunarodnim standardima. Prema evropskim standardima, za boravak u zatvorskim objektima se ne preporučuje više od 350 osuđenika, jer se u slučaju smeštaja većeg broja dovodi u pitanje bezbednost, sigurnost, disciplina, ali i ljudsko dostojanstvo zatvorenika.

Opširnije...