Please select your page

Заменица покрајинског омбудсмана Даница Тодоров о правима особа са инвалидитетом

ИМГ 3773Заменица за равноправност полова у институцији Покрајински омбудсман Даница Тодоров говорила је на почетку тренинг програма за мониторинг права особа са инвалидитетом у склопу глобалног кооперативног пројекта „Међународна промоција права особа са инвалидитетом” који се одржава у Новом Саду.

Учесницима тренинга указала је на надлежности Покрајинског омбудсмана и искуства у заштити људских права особа са инвалидитетом, односно на поступање по њиховим притужбама. Институција Покрајинског омбудсмана настоји да примењује целовит приступ који омогућује сагледавање вишеструке дискриминације особа са инвалидитетом – с обзиром на делатност три специјализована/е заменика/це – за заштиту права националних мањина, права детета и равноправност полова, као и чињеницу да Покрајински омбудсман обавља део послова Националног механизма за превенцију тортуре и других сурових, нељудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите.

Покрајинском омбудсману могу се обратити појединци/ке, али и организације и удружења особа са инвалидитетом, а њихове притужбе односе се на различите области, као што је образовање, запошљавање, приступачност јавних површина и објеката, на центре за социјални рад у вези са поступањем приликом одлучивања о додатку за помоћ и негу другог лица, на Фонд пензијског и инвалидског осигурања, кад је реч о вештачењу или Националну службу за запошљавање у процењивању радне способности особа са инвалидитетом. Нажалост, појединачних представки је још релативно мало, а највише се односе на приступачност, запошљавање и инклузију деце са инвалидитетом у образовни систем, рекла је заменица Даница Тодоров и навела неколико најсвежијих примера који се односе на коришћење паркиралишта и коришћење јединствене паркинг карте за целу територију Србије у неким јединицама локалне самоуправе, препоруке које се односе на обезбеђивање приступачности објеката од јавног значаја, али и стамбених објеката. Општа оцена рада органа управе и јавних служби је да нису припремљене, нити су сензибилисане за рад са странкама – особама са инвалидитетом којима је приступ услугама отежан, не само у архитектонском смислу.

ИМГ 3772Институција Покрајинског омбудсмана спроводи едукативне и промотивне активности у сарадњи са удружењима и организацијама особа са инвалидитетом, као и активности по сопственој иницијативи и ради сагледавања стања, прикупља податке и спроводи истраживања, на пример, о примени Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у покрајинским и органима локалне самоуправе, те установама и предузећима чији је оснивач АП Војводина. Ово истраживање је спроведено 2011. године и том приликом закључено да је само 12 органа/установа/предузећа засновало радни однос са особом са инвалидитетом од 2009. године када је усвојен овај Закон. Разлоге за овакво стање треба тражити у предрасудама послодаваца према особама са инвалидитетом, неприступачном окружењу, неприлагођеним радним местима и условима рада, па и недовољној активности и мотивисаности особа са инвалидитетом да траже посао и буду радно ангажоване.

Од успостављања институције Покрајинског омбудсмана, 2003. године до данас, урађено је још неколико истраживања: о положају ученика/ца са инвалидитетом на територији АП Војводине, о инклузији, комисијама за преглед деце са сметњама у развоју, насиљу над женама у породици и здравственој заштити жена, посебно жена са инвалидитетом која су послужила за давање мишљења и препорука органима и установама.

Тренинг програм за мониторинг права особа са инвалидитетом је веома значајан и свакако ће допринети оснаживању не само особа са инвалидитетом и писању алтернативног извештаја о поштовању Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, него и органа управе, као и унапређењу међусобне сарадње Покрајинског омбудсмана и организација које окупљају особе са инвалидитетом или се баве заштитом њихових права, закључила је заменица за равноправност полова Даница Тодоров на скупу у Новом Саду.