Please select your page

Žene na seluU susret Međunarodnom danu žena na selu, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova posetila je danas  udruženja žena „Bajka“ iz Ruskog Krstura, „Svilen konac“ iz Obrovca i „Staparska ruža“ iz Stapara. Ova ženska udruženja bave se, između ostalog, očuvanjem starih i umetničkih zanata, izradom ručnih radova i očuvanjem tradicije.

Današnje posete predstavljaju nastavak poseta ženskim seoskim udruženjima koje se organizuju u cilju davanja podrške na putu ka ekonomskom osnaživanju žena na selu i inkluziji u lokalnu ekonomiju - da bi se afirmisale kao uspešne preduzetnice, žene moraju imati pristup finansijskim resursima i biti upoznate sa merama za podršku ruralnom razvoju koje su na raspolaganju seoskim ženama, a koje postoje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom  nivou.

Posete  udruženjima  žena  sa sela na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman realizuje u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova i  Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Petnaesti oktobar ustanovljen je kao Međunarodni dan žena na selu Rezolucijom Generalne skupštine UN iz 2007. godine, prepoznajući važnu ulogu i doprinos žena sa sela u unapređivanju poljoprivrede i ruralnog razvoja, obezbeđivanju hrane i iskorenjivanju siromaštva u seoskim sredinama.

Žene na selu

Žene na selu


Žene na seluU susret 15. oktobru - Međunarodnom danu žena na selu, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastavio je sa posetama udruženjima žena na teritoriji AP Vojvodine. Zamenica za ravnopravnost polova obišla je danas  udruženja žena „Banatsko jagnje“ iz Boke, „Veliko srce“ iz Lazareva i Klub žena iz Belog Blata.

Članice udruženja „Banatsko jagnje“ iz Boke prerađuju vunu i organizuju razne manifestacije i aktivnosti, udruženje žena „Veliko srce“ neguje tradicionalne načine druženja, izrade narodnih rukotvorina i organizovanje edukacija, dok Klub žena Belo Belo Blato radi na promociji beloblatske gastronomije, kolačarstva, lokalnih proizvoda i domaće radinosti.

Kako bi se žene u ruralnim sredinama ekonomski osnažile,  neophodno ih je informisati o aktivnostima, merama i instrumentima podrške kojima se podstiče žensko preduzetništvo. Današnjom posetom ženskim udruženjima, kao prethodnim i predstojećim posetama, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman teži da doprinose, kako celovitijem sagledavanju problema sa kojima se žene na selu suočavaju prilikom izrade projekata ili konkurisanja za podsticajna finansijska  sredstva, tako i njihovom efikasnijem rešavanju.

Posete  udruženjima  žena  sa sela na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman realizuje u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova i  Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Žene na selu


Međunarodni dan žena na seluU susret Međunarodnom danu žena na selu, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana posetila je danas  udruženja žena „Kekina etnokolonija“ iz Banoštora, „Gorska ruža“ iz Rakovca i „Banstolke“ iz Banstola.

15. oktobar - Međunarodni dan žena na selu ustanovljen je kako bi se fokusirala pažnja javnosti i donosilaca odluka na položaj seoskih žena, a današnji susret iskorišćen je kako bi se zamenica Pokrajinskog ombudsmana upoznala sa problemima sa kojima se žene na selu svakodnevno suočavaju. Neplaćeni rad, otežan pristup zdravstvenim i drugim socijalnim uslugama, nedovoljna  participacija u odlučivanju, nedostatak vlasništva nad zemljom i nekretninama, samo su neki od problema žena na selu. Često nezaposlene i bez redovnih prihoda, žene na selu marginalizovane su i diskriminisane, pa se njihovo ekonomsko osnaživanje nameće kao jedan od ključnih koraka na putu ka rodnoj ravnopravnosti i socijalnom uključivanju.

Da bi se afirmisale kao uspešne preduzetnice, žene moraju imati pristup finansijskim resursima, moraju učestvovati na konkursima preko kojih se podstiče žensko preduzetništvo, ali  pre svega, moraju biti informisane o aktivnostima, merama i instrumentima kojima se na lokalnom, pokrajinskom i republičkom  nivou podstiče žensko preduzetništvo. Današnjom posetom ženskim udruženjima, kao i posetama koje se planiraju  u narednom periodu,  Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman teži da doprinose, kako celovitijem sagledavanju problema sa kojima se žene na selu suočavaju prilikom izrade projekata ili konkurisanja za podsticajna finansijska  sredstva, tako i njihovom efikasnijem rešavanju.

 Posete  udruženjima  žena  sa sela na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman realizovaće u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova i  Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. 


Poverenje u institucije 1Danas je završen Plenarni skup "POVERENjE U INSTITUCIJE - Celovita podrška žrtvi'' u okviru Mreže ''Život bez nasilja" koji je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao od 8. do 10. septembra u Novom Bečeju.

Tokom prethodnih godina u svom postupanju Pokrajinski zaštitnik građana identifikovao je sve veći broj slučajeva nasilja, a s druge strane, nerazvijene procedure, nedovoljna i neadekvatna saradnja između nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) prepoznate su kao značajan problem u obezbeđivanju blagovremene i potpune zaštite od nasilja, a što je bilo povod za organizovanje skupa na ovu temu.

Prilikom svečanog otvaranja skupa, učesnicima se obratio pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović koji je istakao da je poverenje u institucije od ključnog značaja, kako za ostvarivanje, unapređenje i zaštitu ljudskih prava i prava deteta, tako i za zaštitu i jačanje društva u celini. Posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović obratila se učesnicima skupa i  dala prikaz aktivnosti u kojima je učestvovalo Ministarstvo pravde u koordinaciji sa relevantnim organima u pogledu pruužanja podrške i zaštite žrtvamam nasilja. Prisutne je pozdravila i zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević.

Prvog dana, pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović govorio je na temu ''Demarginalizacija položaja žrtve u međunarodnom, komunitarnom i nacionalnom pravu''. Učesnici skupa imali su priliku da čuju rezultate istraživanja o maloletničkim trudnoćama, koje je, u ime institucije, predstavila savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu Svetlana Nešić Bajgo. Dr Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka sigurne ženske kuće u Novom Sadu i Radoslava Aralica, predsednica Zrenjaninskog edukativnog centra, predstavile su svoja profesionalna iskustva u radu sa ženama i devojčicama žrtvama nasilja.

Tokom narednog dana, rad skupa nastavio se u tematskim grupama. Svoja profesionalna iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene probleme u trenutnoj situaciji, predstavili su i razmatrali predstavnici svih relevantnih državnih organa, institucija, ustanova i organizacija, uključujući predstavnike policije, tužilaštava, sudova, ustanova socijalne zaštite, zdravstva, kao i predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

Trećeg radnog dana, razmatrani su i sumirani zaključci i predlozi koje je iznela svaka pojedinačna grupa, a u vezi s položajem i obezbeđivanjem podrške i zaštite žrtvi nasilja, pre prijave nasilja, tokom sudskog postupka, kao i nakon donošenja pravnosnažne presude. Nakon celovitog sagledavanja problema i potreba, donete su preporuke i predlozi čija bi realizacija doprinela  jačanju poverenja u institucije, efikasnijoj koordinaciji i saradnji relevantnih aktera, radi zaštite i unapređenja ljudskih prava, a što i jeste cilj ovog skupa. Ombudsman će preporuke sa ovog skupa dostaviti svim nadležnim ministarstvima, te drugim relevantnim organima.

Plenarnom skupu prethodila su tri okrugla stola na istu temu, a koji su tokom prethodnih meseci, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana, održani u Novom Sadu, Subotici i Sremskoj Mitrovici.  Zaključci  i preporuke sa pomenuta tri okrugla stola bili su polazna osnova za razmatranje i donošenje jedinstvenih zaključaka i preporuka na Plenarnom skupu.

Poverenje u institucije 2

Poverenje u institucije 3

Poverenje u institucije 4


Drustvo bez seksualnog zlostavljanjaU petak, 3. septembra, održana je onlajn Konferencija: „Ka društvu bez seksualnog zlostavljanja – aktuelno stanje i rešenja“ koju su organizovali Institut za javno zdravlje Vojvodine sa Podružnicom za Južnobački okrug Društva psihologa Srbije i Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom.

U okviru plenarnog izlaganja i četiri tematske sesije, izlagao je 20 akademskih radnika/radnica i stručnjaka/stručnjakinja različitih oblasti koji su govorili o psihološkim aspektima i posledicama seksualnog zlostavljanja, društvenim činiocima koji (mogu da) utiču na pojavu zlostavljanja kao i njeno razumevanje i tretiranje, o ulozi institucija, medija kao i odnosu drugih stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja prema seksualnom zlostavljanju. Predstavljeni su rezultati istraživanja koja ukazuju na trenutno stanje stvari u društvu, pravna regulativa i primeri prakse, projekata i rešenja koja mogu da podstaknu promene u društvu. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović otvorio je plenarni deo temom „Seksualna zloupotreba dece – reakcija države“, a u okviru tematske sesije „Pravna regulativa i stanje stvari“ Snežana Knežević, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova predstavila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojen u maju ove godine.

Cilj Konferencije bio je da informiše stručnu javnost o fenomenu seksualnog zlostavljanja, kao i da ponudi preporuke u radu i da podstakne stručnjake/stručnjakinje iz oblasti mentalnog zdravlja na razmišljanje i pronalazak rešenja koja će doprineti prevenciji seksualnog zlostavljanja.

Konferencija je osmišljena kao deo programa Festivala mentalnog zdravlja, a podržana je od Uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.