Please select your page

Истраживања

Остваривања права особа са инвалидитетом у АПВ

Насловна-за-истразивање-ОСИ сајтПокрајински омбудсман у свом раду, готово од самог почетка деловања институције, посвећује пажњу анализи положаја и остваривања права особа са инвалидитетом, као и деце са тешкоћама у развоју. Пратећи актуелна дешавања у погледу усвајања и примењивања одређених законских и других правних аката, Покрајински омбудсман истражује различита питања у вези са остваривањем права особа са инвалидитетом и својим препорукама надлежним органима и јавним институцијама различитог нивоа власти указује на кораке које је потребно предузети како би се добро успостављена нормативна основа доследно и потпуно примењивала, а права особа са инвалидитетом у највећој мери поштовала и унапредила.

Будући да је доступност услуга и приступачност друштвеним и јавним објектима, као и целокупном окружењу предуслов ведег и квалитетнијег укључивања особа са инвалидитетом у друштвене токове, а посебно у сферама образовања и запошљавања, посебна пажња у истраживању посведена је решавању питања приступачности окружења и услугама у јединицама локлане самоуправе. Имајуди у виду то да су градови у односу на општине, јединице локалне самоуправе које обухватају шире географске целине и имају веди број становника, те да имају ширу понуду културних и других садржаја, имају веди број образовних установа свих нивоа и слично, посебно су анализирани одговори градских, а посебно општинских органа управе. На тај начин омогудено је лакше и квалитетније сагледавање положаја и евентуалне разлике у положају особа са инвалидитетом у ведим и мањим локалним срединама.

Последња истраживања