Please select your page

15. maj - Međunarodni dan borbe protiv homofobije

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da se borba protiv homofobije ne obeležava slučajno 17. maja, jer je tog dana, pre 28. godina, Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost iz Međunarodne klasifikacije bolesti.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije je ustanovljen kako bi se kreatori politika, donosioci odluka, građanska udruženja, javnost  i mediji aktivno uključili u zaštitu LGBT + osoba od otvorenog i prikrivenog manifestovanja homofobije.

Da bi ta borba bila efikasna ona, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, mora počivati na  doslednom sankcionisanju svakog dela počinjenog iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije, na medijskom razobličavanju svih formi homofobije, te kontinuiranoj edukaciji društvenih aktera uključenih u suzbijanje homofobije i transfobije.

Iskazujući svoju posvećenost zaštiti ljudskih prava i sloboda, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da su svi građani, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, jednaki u svojim pravima i da smo svakome od njih dužni da obezbedimo jednako poštovanje, dostojanstvo i zaštitu.


Saoštenje povodom 8. aprila, Međumarodnog dana RomaU ponedeljak, 8. aprila, po 29. put zaredom biće nizom manifestacija obeležen Međunarodni dan Roma.

Međunarodni dan Roma ustanovljen je 1990. godine sa ciljem da se pažnja javnosti fokusira na položaj pripadnika romske nacionalne manjine, a državni organi podstaknu na energičnije rešavanje problema koji otežavaju ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava Roma.

U želji da se ta prava unaprede, u Srbiji su u proteklom periodu pomaci učinjeni na zakonodavnom, institucionalnom i obrazovnom planu. Ti pomaci, međutim, neće značajnije promeniti položaj Roma, ako ponašanjem njihovih sugrađana i dalje budu upravljale predrasude, a ne ratio i objektivne mogućnosti sa kojima raspolažemo. Socijalna distanca ne govori samo o prisustvu predrasuda i otežanoj integraciji Roma, nego i o veoma suženom prostoru za ostvarivanje jednakosti i temeljnih ljudskih prava.

Svestan položaja pripadnika romske manjine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva građane da preispitaju svoje ponašanje i pokažu još više solidarnosti prema svojim sugrađanima Romima. Pokrajinski ombudsman, takođe, poziva i pripadnike romske zajednice, kao i nevladine organizacije koje se bave unapređenjem položaja Roma, da mu se obrate uvek kada smatraju da su, zbog postupanja organa uprave, onemogućeni u ostvarivanju svojih ustavom zagarantovanih prava i sloboda.

Problemi Roma moraju, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, postati predmet koncentrisane aktivnosti državnih organa svakog, a ne samo jednog dana u godini. Strategije i akcioni planovi, doneti u cilju poboljšanja njihovog položaja, dobijaju na važnosti samo ako se dosledno primenjuju. U suprotnom ti dokumenti nemaju nikakvog smisla i predstavljaju, ne samo neodgovorno rasipanje reusrsa, nego i poigravanje sa očekivanjima pripadnika romske manjine. Aktuelna pitanja moraju se i u narednom periodu rešavati zajednički, sa čvrstim uverenjem da bez saradnje i izgradnje međusobnog poverenja nema napretka.

Osnovan u cilju efikasne zaštite ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve nadležne institucije da u kontinuitetu nastave da čine napore kako bi se pripadnici romske manjine još značajnije pomerili unapred i zajedno sa ostalim članovima društva uživali prava i slobode koje im po Ustavu pripadaju.


Saopštenje: Osuda slučaja nasilja u partnerskim odnosimaPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman najoštrije osuđuje najnoviji slučaj nasilja u partnerskim odnosima koji se, prema navodima medija od 14. marta 2019. godine, dogodio u Novom Sadu, a koji je za posledicu imao nanošenje višestrukih i ozbiljnih telesnih povreda mlađoj ženskoj osobi.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman zahteva od nadležnih organa da u ovom, kao i svakom drugom slučaju partnerskog nasilja i nasilja u porodici, prema počiniocima nasilja primene sve zakonom predviđene mere, koje se ne odnose samo na mere udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu prilaska žrtvi, nego i na adekvatno odmeravanje kazne.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman ponovo izražava svoju zabrinutost zbog sve češćeg prisutnog nasilja među mladim ljudima, kao i zbog sve bezobzirnijih i svirepijih vidova ispoljavanja tog nasilja. Posebno zabrinjavajućom, smatra činjenicu da nasilje prestaje da bude ekces, a sve češće postaje model ponašanja.

Društvo koje nije u stanju da na efikasan način stane na put nasilju u partnerskim i svim drugim odnosima, prinuđeno je da broji mrtve. Od početka godine u Vojvodini su ubijene najmanje dve žene. Način na koji su ubijene mora da uznemiri građansku svest i podstakne nadležne organe na promptnu i energičnu reakciju.


Saopštenje: Najbolji interes deteta ne sme biti ugrožen pravom javnosti na informisanjePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, povodom učestalih medijskih napisa o deci i onima u kojima se pojavljuju deca, apeluje na sve predstavnike i predstavnice organa javne vlasti, ustanova i drugih institucija i medija da, prilikom izveštavanja i informisanja javnosti o svojim aktivnostima, u punoj meri poštuju prava deteta garantovana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta i zakonom.

Pravo deteta na privatnost kao i poštovanje ličnog dostojanstva, psihičkog i fizičkog integriteta deteta ne smeju biti ugroženi nesavesnim i senzacionalističkim izveštavanjem medija, neodgovornim postupanjem institucija i postavljanjem interesa pojedinaca i grupa iznad principa najboljeg interesa deteta.

Nedopustivo je da predstavnici javnih institucija i mediji ne vode računa o sadržini informacija koje prezentuju javnosti, jer tako često, posrednim ili neposrednim razotkrivanjem identiteta deteta i porodice, navođenjem detalja slučaja, neprimerenim opisima dece, proizvoljnim interpretacijama i etiketiranjem učesnika određenih događaja, grubo krše zajemčena prava deteta.

Razotkrivanjem identiteta deteta i izlaganjem osetljivih privatnih, ličnih podataka o detetu i njegovoj porodici u javnosti, dete i porodica izlažu se rizicima od neželjenih komentara i subjektivnih procena i interpretacija javnosti, a sam prikaz deteta u javnom medijskom sadržaju može dodatno uticati i pojačati traumatično iskustvo deteta i proizvesti višestruku štetu po njegov razvoj, doživljaj njegove lične vrednosti i slike o sebi, ugroziti mu zdravlje, a neretko i njegovu bezbednost i sigurnost.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ne odobrava, ali razume postupke roditelja koji, razočarani ili nezadovoljni odgovorom insititucija, ponekad, u najboljoj nameri i želji da zaštite dete, javnosti izlože osetljive podatke i informacije koje duboko zadiru u privatnost deteta i svoje porodice. Upravo je dužnost i obaveza predstavnika javnih institucija, kao i samih medija, da štite prava deteta, te da u takvim slučajevima, pouče roditelje i javnost o načinu izveštavanja rukovođenim najboljim interesom deteta i da odgovorno prezentuju dobijene informacije.

Podsećamo na to da je Pokrajinski zaštitnik građana i ranijih godina izražavao zabrinutost zbog neprimerenog i neetičnog izveštavanja u medijima o deci, te da je pre godinu dana, ovim povodom, održao Stručni skup „Deca i mediji“. Ovaj skup okupio je predstavnike i predstavnice svih relevantnih državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija, s ciljem unapređenja položaja i prava deteta i zaštite dece u medijskom i javnom prostoru. Istovremeno, Pokrajinski ombudsman realizovao je istraživanje u vezi sa postupanjem pravosudnih organa i organa starateljstva u slučajevima izveštavanja o deci. Rezultati istraživanja pokazali su da većina organa nema interne protokole, pravilnike, procedure ili kodekse kojima je regulisan način izveštavanja medija i javnosti o deci i pitanjima u vezi sa decom, kao i da veći broj zaposlenih nije prošao obuku o pravima deteta, a da mediji neretko iznose i netačne podatke o slučajevima i informacije u vezi sa identitetom deteta.

Navedenim istraživanjem obuhvaćene su i medijske kuće u AP Vojvodini, a od dvadeset vojvođanskih elektronskih i pisanih medija obuhvaćenih uzorkom istraživanja, u samo šest postoje specijalizovani novinari za izveštavanje o deci i u vezi sa decom, dok većina zaposlenih u medijima nije prošla nijednu obuku o pravima deteta.

Podsećamo naposletku i na to da je medijsko izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava od velikog značaja i za samo postupanje Pokrajinskog zaštitnika građana, budući da ovaj organ, upravo na osnovu saznanja iz medijskih izvora, pokreće postupke po sopstvenoj inicijativi kada oceni da postoji ili je postojala povreda prava građana od strane organa uprave. Stoga, pozivamo još jedanput medije da ne saučestvuju u kršenju ljudskih prava i prava deteta, već da budu snažan saveznik Pokrajinskog zaštitnika građana i da odgovornim, kritičkim, etičkim i empatičnim odnosom prema izveštavanju o deci doprinose ostvarivanju pune zaštite prava deteta.


Saopštenje Pokrajinskog ombudsmana povodom 8. martaDanas je Osmi mart, Međunarodni dan žena. Na ovaj dan uvek i iznova treba podsećati zbog njegovog emancipatorskog sadržaja. Treba na njega podsećati i zato da bi se nepovoljni uslovi rada, koji su svojevremeno izveli tekstilne radnice na ulice Njujorka, istakli i u sadašnjosti, a žene podstakle da zatraže, kao i njihove prethodnice, pristojne uslove rada, veće zarade i poštovanje njihovih prava.

To što Osmog marta u zemlji neće biti masovnih demonstracija žena, ne znači da su one zadovoljne svojim pravima i položajem u društvu. Neka od tih prava su još uvek ostala samo na proklamaciji (recimo pravo na jednaku zaradu za isti rad), a položaj žena nije nikad toliko dobar da se ne bi mogao unaprediti i učiniti još boljim. Siromaštvo, nasilje, diskriminacija, različiti oblici uznemiravanja, mobing i uskraćivanje prava još uvek su deo svakodnevice velikog broja žena.

Osmi mart se često svodi na produžetak Dana zaljubljenih i mnogima, uglavnom muškarcima, pruža priliku da tog dana nadoknade sve ono što su propustili da urade polovinom februara, čime se ovaj praznik deradikalizuje i trivijalizuje.

Pomenutoj trivijalizaciji se treba suprotstavljati unošenjem političkog sadržaja u obeležavanje Osmog marta, obnavljanjem kritičkog prostora za racionalnu debatu o problemima koji opterećuju žene, za njihovo povezivanje preko etničkih, verskih i jezičkih granica, za mobilizaciju i demonstraciju solidarnosti.

To što je Osmi mart postao drugorazredni praznik ne znači ništa drugo do da su neki drugi problemi postali važniji od prava žena, rodne ravnopravnosti i pravde. U potpunosti posvećen zaštiti ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će i ubuduće, kao što je to činio i do sada, insistirati na ostvarivanju i efikasnoj zaštiti prava žena uvek kada su ona ugrožena, na jednakosti, njihovoj većoj vidljivosti u javnom prostoru, na prisustvu u politici i učešću u procesima odlučivanja.

Otvarajući prostor za marginalizovane i nevidljive grupe, podržavajući zahteve za poboljšanjem njihovog položaja, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman insistira na revitalizaciji emancipatorskog sadržaja Osmog marta, jer se samo tako možemo približiti društvu zasnovanom na poštovanju ljudskog dostojanstva, vladavini prava, socijalnoj pravdi, jednakosti i demokratiji.


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak