Please select your page

Стоп дискриминацији

Фото: ртс.рсНе постоји сегмент друштва у коме нема дискриминације и зато је веома важно да Влада Републике Србије усвоји стратегију борбе против дискриминације, истакнуто је на конференцији Перспективе антидискриминационе политике у Србији. Конференцију је организовала Канцеларија за људска и мањинска права Владе и у њеном су раду учествовали представници домаћих и међународних организација, како владиног, тако и невладиног сектора.

На конференцији је наглашено да је Република Србија и до сада чинила напоре на сузбијању дискриминације, о чему говоре помаци на нормативном и институционалном плану. Донети су одговарајући закони и формиране важне институције, али и поред тога проблеми и даље постоје. Они се једним делом односе на усклађеност правног оквира и ефикасну примену постојећих прописа, другим делом на кадровско екипирање институција, обезбеђивања адекватног радног простора и финансирања, а трећим делом на аспект јавног мнења.

Присуство снажних предрасуда и стереотипа отежава остваривање права нарочито осетљивих друштвених група – припадника националних мањина, жена, деце, ЛГБТ и особа са инвалидитетом, старијих људи, интерно расељених лица и избеглица, верских мањина и лица чије здравствено стање може бити основ дискриминације. У нацрту Стратегије се дефинишу посебни циљеви када је о осетљивим групама реч, као и мере и активности којима би требало обезбедити поштовање начела једнакости, једнаких права и једнаког поступања.

Према речима Сузане Пауновић, директорице Канцеларије за људска и мањинска права, Влада Србије би у јуну месецу требало да усвоји Стратегију за период од 2013. до 2018. године. Како и ову стратегију не би задесила судбину неких ранијих докумената који су помпезно најављивани и свечано усвајани, а потом заборављани, потребно је усвојити и акционе планове, ради што потпунијег остваривања њених задатака. Међу тим задацима посебна пажња је посвећена јачању позиције и утицаја независних тела, те поштовању њихових препорука од стране свих органа којима су те препоруке и упућене.

Поред наведеног, као задаци стратегије се наводе: законодавне и регулаторне реформе, доследно спровођење закона, стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих друштвених група, искорењивање говора мржње и насиља, утврђивање смерница за борбу против дискриминације у јединицама локалне самоуправе, јавно заговарање непходности спречавања дискиминације и промовисање културе толеранције.

Конференција Перспективе антидискриминационе политике у Србији организована је уз подршку амбасада Велике Британије и Краљевине Холандије, Мисије ОЕБС-а у Србији и Балканског фонда за демократију.