Please select your page

Stop diskriminaciji

Foto: rts.rsNe postoji segment društva u kome nema diskriminacije i zato je veoma važno da Vlada Republike Srbije usvoji strategiju borbe protiv diskriminacije, istaknuto je na konferenciji Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji. Konferenciju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade i u njenom su radu učestvovali predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, kako vladinog, tako i nevladinog sektora.

Na konferenciji je naglašeno da je Republika Srbija i do sada činila napore na suzbijanju diskriminacije, o čemu govore pomaci na normativnom i institucionalnom planu. Doneti su odgovarajući zakoni i formirane važne institucije, ali i pored toga problemi i dalje postoje. Oni se jednim delom odnose na usklađenost pravnog okvira i efikasnu primenu postojećih propisa, drugim delom na kadrovsko ekipiranje institucija, obezbeđivanja adekvatnog radnog prostora i finansiranja, a trećim delom na aspekt javnog mnenja.

Prisustvo snažnih predrasuda i stereotipa otežava ostvarivanje prava naročito osetljivih društvenih grupa – pripadnika nacionalnih manjina, žena, dece, LGBT i osoba sa invaliditetom, starijih ljudi, interno raseljenih lica i izbeglica, verskih manjina i lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije. U nacrtu Strategije se definišu posebni ciljevi kada je o osetljivim grupama reč, kao i mere i aktivnosti kojima bi trebalo obezbediti poštovanje načela jednakosti, jednakih prava i jednakog postupanja.

Prema rečima Suzane Paunović, direktorice Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Vlada Srbije bi u junu mesecu trebalo da usvoji Strategiju za period od 2013. do 2018. godine. Kako i ovu strategiju ne bi zadesila sudbinu nekih ranijih dokumenata koji su pompezno najavljivani i svečano usvajani, a potom zaboravljani, potrebno je usvojiti i akcione planove, radi što potpunijeg ostvarivanja njenih zadataka. Među tim zadacima posebna pažnja je posvećena jačanju pozicije i uticaja nezavisnih tela, te poštovanju njihovih preporuka od strane svih organa kojima su te preporuke i upućene.

Pored navedenog, kao zadaci strategije se navode: zakonodavne i regulatorne reforme, dosledno sprovođenje zakona, stvaranje bezbednog okruženja za pripadnike osetljivih društvenih grupa, iskorenjivanje govora mržnje i nasilja, utvrđivanje smernica za borbu protiv diskriminacije u jedinicama lokalne samouprave, javno zagovaranje nephodnosti sprečavanja diskiminacije i promovisanje kulture tolerancije.

Konferencija Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji organizovana je uz podršku ambasada Velike Britanije i Kraljevine Holandije, Misije OEBS-a u Srbiji i Balkanskog fonda za demokratiju.