Please select your page

Završna konferencija projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”

08.02.13 UN Women 001Tokom realizacije projekta uspostavljeno je svojevrsno partnerstvo institucije Pokrajinskog ombudsmana, lokalnih organa uprave i ženskih grupa i organizacija na selu koje garantuje da će građani i građanke lakše ostvarivati prava koja proizilaze iz njihove pripadnosti određenom polu, ili bračnog i porodičnog statusa. Povećana je vidljivost Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti i broj žalbi, a lokalni organi uprave bolje razumeju svoje i nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana, dok seoske ženske organizacije sa kojima je uspostavljena saradnja bolje razumeju svoju ulogu u zaštiti prava žena zbog čega će moći da ih upućuju u mogućnosti zaštite, zaključeno je u petak, 8.02.2012. na završnoj konferenciji projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama”, na kojoj su u Skupštini AP Vojvodine učestvovali predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava, odnosno lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, opštinski zaštitnici građana, javnih preduzeća, kao i predstavnice aktiva žena i ženskih organizacija iz dvadesetak vojvođanskih mesta u kojima su tokom protekle godine sprovedene aktivnosti u ovom projekta.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov je rekla da se zahvaljujući projektu radilo na osnaživanju zaposlenih u instituciji, jačanju lokalnih organa uprave u oblasti rodne ravnopravnosti, ali najvažniji rezultat je taj što je uspostavljena saradnja sa ženama u malim opštinama i na selu što će omogućiti da one žene kojima je potrebna pomoć ombudsmana lakše do nje dođu, o čemu već svedoči povećan broj predstavki.

Programska menadžerka Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji Asja Varbanova je navela da je saradnja sa Pokrajinskim ombudsmanom nastavljena i ove godine jer su dve aktivnosti prepoznate kao inovativne, a to su rad sa ženama sa sela i promovisanje principa rodne ravnopravnosti i podizanje svesti zaposlenih u javnim preduzećima.

Realizacija projekta „Pokrajinski ombudsman bliži građanima i građankama“ počela je 2011. godine u nameri da se poveća vidljivost institucije Pokrajinskog ombudsmana i aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti. Projekat je deo programa „Radna i socijalna prava žena” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uz podršku Kraljevine Norveške. Pokrajinski ombudsman, odnosno zamenica za ravnopravnost polova nastoji da sprovodi različite aktivnosti kojima se organi uprave, organizacije i ženske grupe u lokalnim zajednicama podstiču da unapređuju rad institucija u oblasti rodne ravnopravnosti, a što bi dovelo do većeg poštovanja ženskih ljudskih prava, posebno prava žena iz marginalizovanih društvenih grupa. U završnim aktivnostima predviđenih projektom, u 2013. godini će biti nastavljena saradnja sa lokalnim organima uprave radi unapređenja rada na postizanju rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, podsticanje ženskih grupa i aktiva žena na selu da se povezuju međusobno i sa mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom nivou, a u javnim preduzećima na pokrajinskom i lokalnom nivou na podizanju svesti o značaju ravnopravnosti žena i muškaraca u sektoru rada i principa osnaživanja žena koje su ustanovili Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Globalni dogovor UN.