Please select your page

Biti star, biti ponosan, biti svoj

Biti star biti ponosan biti svojPokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević prisustvovala je 16. novembra  VII Regionalnoj konfernciji institucija za ravnopravnost polova jugoistočne Evrope, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koja je održana u Beogradu povodom Međunarodnog dana tolerancije, pod nazivom „Diskriminacija starijih osoba-ejdžizam“

Prema podacima UN broj starijih osoba širom sveta se petostruko uvećao u posledljih 65 godina, a prema prognozama do 2050.godine 1 od 6 osoba biće stariji od 65 godina. Starenje sranovištva predstavlja izazov za sisteme penziono invalidskog osiguranja, socijalno-zdravstvene zaštite i njihovo prilagođavanje narastajućim potrebama starijih. Istovremeno prisutan je „ejdžizam“-negativni stavovi prema starijima i starenju uopšte. Konferencija je organizovana u cilju da se ispitaju i predlože konkretni načini delovanja tela za ravnopravnost i ostalih društvenih aktera kako bi se negativni stavovi prema starijima smanjili, kako bi se umanjio generacijski jaz i korigovali uticaji koji vode ka ejdžizmu odnosno diskriminaciji starijih osoba. 

Konferencija je okupila pored predstavnika institucija za ravnopravnost iz regiona, predstavnika nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i naučnih institucija.