Please select your page

Новине у заштити права пацијената

Члан Закона о здравственој заштити којим је био уведен институт заштитника пацијентових права и поступак по приговору пацијената престао је да важи 30. новембра 2013. године. Истовремено, истекао је и рок утврђен новим Законом о правима пацијената у којем су све јединице локалне самоуправе биле у обавези да организују рад и обезбеде услове и финансијска средства за рад саветника за заштиту права пацијената и савета за здравље, као новоуведених механизама заштите права пацијената. 

wеб

Седиште саветника за заштиту пацијентових права налази се у просторијама градске/општинске управе, а пружа информације и савете о правима пацијената, као и заштиту права пацијената по поднетим приговорима на рад здравствених установа које се налазе на територији јединице локалне самоуправе. Савет за здравље разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената и даје одговарајуће препоруке, разматра извештаје саветника пацијената и др.

Такође, од 1. новембра 2013. године са радом је почео још један посебан институт у механизму заштите права пацијената – заштитник права осигураних лица. Заштиту права осигураних лица врши запослени Републичког фонда за здравствено осигурање, али послове заштите права осигураних лица обавља у здравственим установама, где се налази његово седиште. Опис послова и начин поступања заштитника осигураника сличан је оном саветника пацијената, са којим остварује сарадњу у поступању по пријави о повреди права.

Према томе, од 1. децембра 2013. године уместо једног заштитника пацијентових права заштиту права пацијената сада обавља више институција: саветник за заштиту пацијентових права и савет за здравље у оквиру јединице локалне самоуправе и заштитник права осигураних лица, у здравственој установи.

Подсећања ради, Покрајински омбудсман је 2011. године реализовао истраживање „Заштитници пацијентових права у здравственим установама на територији АП Војводине“ чији су резултати указали на неодрживост тада актуелног модела механизма заштите пацијентових права.

Покрајински омбудсман изражава наду да ће постојање више институција у заштити права пацијената обезбедити и ефикаснији и квалитетнији рад на заштити, у односу на досадашње стање, и уједно обавештава грађане да притужбе због повреде права пацијената и даље могу подносити и институцији Покрајинског омбудсмана.