Please select your page

Novine u zaštiti prava pacijenata

Član Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je bio uveden institut zaštitnika pacijentovih prava i postupak po prigovoru pacijenata prestao je da važi 30. novembra 2013. godine. Istovremeno, istekao je i rok utvrđen novim Zakonom o pravima pacijenata u kojem su sve jedinice lokalne samouprave bile u obavezi da organizuju rad i obezbede uslove i finansijska sredstva za rad savetnika za zaštitu prava pacijenata i saveta za zdravlje, kao novouvedenih mehanizama zaštite prava pacijenata. 

web

Sedište savetnika za zaštitu pacijentovih prava nalazi se u prostorijama gradske/opštinske uprave, a pruža informacije i savete o pravima pacijenata, kao i zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima na rad zdravstvenih ustanova koje se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Savet za zdravlje razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata i daje odgovarajuće preporuke, razmatra izveštaje savetnika pacijenata i dr.

Takođe, od 1. novembra 2013. godine sa radom je počeo još jedan poseban institut u mehanizmu zaštite prava pacijenata – zaštitnik prava osiguranih lica. Zaštitu prava osiguranih lica vrši zaposleni Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali poslove zaštite prava osiguranih lica obavlja u zdravstvenim ustanovama, gde se nalazi njegovo sedište. Opis poslova i način postupanja zaštitnika osiguranika sličan je onom savetnika pacijenata, sa kojim ostvaruje saradnju u postupanju po prijavi o povredi prava.

Prema tome, od 1. decembra 2013. godine umesto jednog zaštitnika pacijentovih prava zaštitu prava pacijenata sada obavlja više institucija: savetnik za zaštitu pacijentovih prava i savet za zdravlje u okviru jedinice lokalne samouprave i zaštitnik prava osiguranih lica, u zdravstvenoj ustanovi.

Podsećanja radi, Pokrajinski ombudsman je 2011. godine realizovao istraživanje „Zaštitnici pacijentovih prava u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine“ čiji su rezultati ukazali na neodrživost tada aktuelnog modela mehanizma zaštite pacijentovih prava.

Pokrajinski ombudsman izražava nadu da će postojanje više institucija u zaštiti prava pacijenata obezbediti i efikasniji i kvalitetniji rad na zaštiti, u odnosu na dosadašnje stanje, i ujedno obaveštava građane da pritužbe zbog povrede prava pacijenata i dalje mogu podnositi i instituciji Pokrajinskog ombudsmana.