Please select your page

Tribina povodom Međunarodnog dana detetaPovodom Međunarodnog dana deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Dečji savet ove institucije, juče su u Kulturnom centru Novog Sada organizovali tribinu „PREVENCIJA VRŠNjAČKOG NASILjA – ŠTA MOGU JA VEĆ DANAS?“.

Participacija dece, kao jedan od osnovnih principa prava deteta, nešto je bez čega puno ostvarivanje prava deteta nije moguće i neophodna je u podsticanju razvoja lične i društvene odgovornosti kod dece, ali i razvoja njihovog samopoštovanja, kritičkog mišljenja i celokupne ličnosti. Stoga, Pokrajinski ombudsman ohrabrio je i podržao članove i članice Dečjeg saveta da aktivno učestvuju u organizaciji ovog događaja. Tema i ideja za ovu tribinu potekla je upravo od članova i članica Dečjeg saveta koji su prepoznali vršnjačko nasilje kao veliki problem u svom okruženju i izrazili potrebu da o tome razgovaraju sa predstavnicima svih institucija i organizacija nadležnih da se bave prevencijom i zaštitom od vršnjačkog nasilja.

Zamenica pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke za prava deteta Joland Korora u uvodnom govoru istakla je da iskustvo Ombudsmana govori o tome da se u najvećem broju slučajeva vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama problem otkriva u trenutku kulminacije i da se tek tada pristupa njegovom rešavanju. Kontinuirano prisutan problem nasilja zahteva ozbiljnu pažnju i angažovanje svih relevantnih aktera, te preduzimanje svih potrebnih koraka ka unapređenju saradnje i zajedničkog delovanja sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, medija, organizacija civilnog društva, te šire zajednice.

Tribina je bila podeljena u dva dela kojim su moderirali članovi Dečjeg saveta: Nikola Ljubičić, učenik drugog razreda gimnazije i Mihajlo Kovač, učenik trećeg razreda gimnazije. Učesnici/učesnice prvog dela tribine bili su: Ksenija Bušković, članica Dečjeg saveta i učenica osmog razreda osnovne škole, Sara Mrđen, predstavnica Gradskog učeničkog parlamenta Grada Novog Sada, Elvira Stefanović, pedagoškinja OŠ „Petefi Šandor“ u Novom Sadu, Djorđe Iskrin, direktor Medicinske škole „7. april“ u Novom Sadu i Jadranka Radišić, članica Saveta roditelja i Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja OŠ „Vasa Stajić“ u Novom Sadu. U ovom delu tribine ukazano je na to da učenički parlament ima zakonom predviđene brojne mogućnosti za aktivno učešće u organizaciji i radu škole, ali da se to u praksi ne ostvaruje dovoljno. Ukazano je na potrebu za kvalitetnijom saradnjom između saveta roditelja i učeničkog parlamenta, između ostalog, i u cilju prevencije i zaštite od vršnjačkog nasilja. Stručna služba često bude uključena u rešavanje slučajeva nasilja kada se ono rasplamsa, te je ukazano na potrebu većeg angažovanja stručnih saradnika/saradnica u prevenciji nasilja.

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta

U drugom delu tribine izlagačice su bile: Marina Bogdanović, predstavnica UNICEF-a u Srbiji, Jelena Zorić, direktorka Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Tatjana Kisić, psiholiškinja Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Tamara Srijemac, novinarka Javne medijske ustanove RTV Vojvodine i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije. Istaknuto je da profesionalci koji rade u svim sistemima zaštite dece moraju da imaju znanja i veštine kako da prepoznaju nasilje, kako da pomognu žrtvi, počiniocu nasilja i porodici, da prevencija vršnjačkog nasilja ne treba da bude usmerena samo ka deci već i prema odraslima, kao i da je potrebno razvijati usluge za podršku deci i porodici u zajednici i učiniti usluge mentalnog zdravlja pristupačnijim i dostupnijim deci i mladima. Predstavnice sistema socijalne i zdravstvene zaštite saglasile su se da za probleme saznaju kada oni već kulminiraju i da je potrebno unapređenje u pogledu međusobne saradnje institucija svih sistema. U ovom delu tribine bilo je reči o značaju medija u formiranju stavova kod dece i mladih i o problemu preovlađujućeg neetičkog i senzacionalističkog izveštavanja o deci.

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta

Ksenija Bušković prezentovala je rezultate istraživanja koje su u novembru ove godine realizovali Pokrajinski ombudsman i Dečji savet Ombudsmana u vezi sa zaštitom od vršnjačkog nasilja. Istraživanje je realizovano putem gugl upitnika, a uzorak je činilo ukupno 400 učenika/učenica sedmih i osmih razreda osnovne škole i srednje škole. Zaključci istraživanja su da učenici/učenice nisu dovoljno informisani o propisima i mehanizmima zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, nisu adekvatno informisani o radu školskih timova za zaštitu od nasilja, niti su dovoljno upoznati o tome kome mogu i treba da prijave različite oblike nasilja. Veliki broj njih ne prijavljuje nasilje i ne ume da ga prepozna. Svaki vid različitosti među učenicima smatra se najzastupljenijim potencijalnim uzrokom bilo kog oblika nasilja. Učenici/učenice smatraju da represivne mere poput pregleda rančeva, detektora metala, zabrane korišćenja mobilnih telefona, te uvođenja školskih uniformi ne doprinose prevenciji vršnjačkog nasilja. Istovremeno, preventivne mere zaštite od nasilje vide u rasterećenju učenika i nastavnika gradivom i administrativnim poslovima, kako bi imali više vremena i prostora za razgovor o drugim temama od značaja za život učenika. Učenici prepoznaju da njihovo kvalitetnije učešće u donošenju odluka škole doprinelo boljoj prevenciji i zaštiti od nasilja, a prepoznaju i značaj podrške šire zajednice, promovisanje i negovanje vrednosti kao što su empatija, saradnja i poštovanje različitosti, te veća posvećenost negovanju odnosa uzajamnog poštovanja između nastavnika i učenika.

Pokrajinski ombudsman i Dečji savet ovom tribinom podsećaju da je odgovornost svih nas da predano i posvećeno radimo na stvaranju društva u kojem se svako dete oseća sigurno i bezbedno, u kojem se neguje uzajamno poštovanje između odraslih i dece i u kojem deca zajedno sa odraslima učestvuju u svim pitanjima koja ih se tiču.

Međunarodni dan deteta – 20. novembar ustanovljen je 1954. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija s ciljem da skrene pažnju na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Njemu prethode još dva značajna datuma posvećena zaštiti prava deteta - 18. novembar, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog zlostavljanja i nasilja nad decom i 19. novembar – Međunarodni dan prevencije zlostavljanja dece.

Tim Dečjeg saveta koji je učestvovao u organizaciji Tribine:

Mihajlo Kovač, moderacija

Nikola Ljubičić, moderacija

Ksenija Bušković, prezentacija istraživanja

Maksim Katona, transkript izlaganja

Katarina Nedić, fotografije i instagram stranica

Ana Čengeri, Jovana Stojšić, Lara Plac, Nevena Nikolić, Nikolina Uglješ, logistika

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta

Tribina povodom Međunarodnog dana deteta


Deca će spasiti sve(t) - Dragana Ćorić

Društvo stvaralaca i inovatora "INNOVA"  iz Bečeja, u saradnji sa OŠ „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja je povodom Međunarodnog dana deteta 20. novembra, u Bečeju organizovalo događaj nalik TEDx govorima, pod nazivom "Deca će spasiti sve(t)".

Doc. dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka; govorom pod naslovom „Sve što je detetu potrebno“, kroz ličnu priču,  ukazala je na obavezu pružanja bezrezervne podrške detetu i osluškivanju njegovih /njenih stvarnih potreba i značaju podržavajućih i negujućih odnosa sa detetom koje se prenose i uče iz generacije u generaciju.

Na događaju su govorile i članice Dečjeg saveta Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Ana Čengeri i Ksenija Bušković, koje su predstavile rad, misiju i viziju ovog značajnog tela Ombudsmana. One su izrazile veru u kreativnost, energiju i sposobnost dece da učine svet boljim mestom za sve, ali su naglasile odgovornost odraslih da stvaraju uslove i prilike da deca mogu slobodno da izraze svoje ideje i budu stvarno deo rešenja. Poručile su prisutnima da će deca spasiti svet onda kada se svako dete, u svetu u kojem odrasta, bude osećalo sigurno i dobro.

Događaj je realizovan u okviru projekta "Prevencija nasilja" koji podržava Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Deca će spasiti sve(t) - Dečji savet


Biti star biti ponosan biti svojPokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević prisustvovala je 16. novembra  VII Regionalnoj konfernciji institucija za ravnopravnost polova jugoistočne Evrope, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koja je održana u Beogradu povodom Međunarodnog dana tolerancije, pod nazivom „Diskriminacija starijih osoba-ejdžizam“

Prema podacima UN broj starijih osoba širom sveta se petostruko uvećao u posledljih 65 godina, a prema prognozama do 2050.godine 1 od 6 osoba biće stariji od 65 godina. Starenje sranovištva predstavlja izazov za sisteme penziono invalidskog osiguranja, socijalno-zdravstvene zaštite i njihovo prilagođavanje narastajućim potrebama starijih. Istovremeno prisutan je „ejdžizam“-negativni stavovi prema starijima i starenju uopšte. Konferencija je organizovana u cilju da se ispitaju i predlože konkretni načini delovanja tela za ravnopravnost i ostalih društvenih aktera kako bi se negativni stavovi prema starijima smanjili, kako bi se umanjio generacijski jaz i korigovali uticaji koji vode ka ejdžizmu odnosno diskriminaciji starijih osoba. 

Konferencija je okupila pored predstavnika institucija za ravnopravnost iz regiona, predstavnika nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i naučnih institucija.


Međunarodni dan tolerancijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je povodom Međunarodnog dana tolerancije prisustvovao radionici „Inkluzivni ART IZAZOV“, koju je organizovalo udruženje „Vitezovi osmeha“.

Radionica je održana u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, na kojoj su učenici sa smetnjama u razvoju i učenici Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ iz Novog Sada slikali na temu tolerancije. 

Međunarodni dan tolerancije obeležava se svakog 16. novembra, a obeležavanje ovog datuma pokrenula je Generalna skupština UN, sa ciljem da obrazovne institucije i šira javnost vide toleranciju kao osnovni element društva. Do početka obeležavanja ovog datuma je došlo nakon što su Ujedinjene nacije proglasile 1995. godinu kao godinu tolerancije. Unesko je 1995. godine kreirao Deklaraciju o principima tolerancije u kojoj se iznosi ideja da „tolerancija“ nije ništa drugo do „prihvatanje, poštovanje i uvažavanje“ različitih ljudi. Nenasilje i tolerancija su ključ za miran suživot. Promovisanje prakse poštovanja prava i slobode drugih kao i edukacija ljudi o štetnim efektima netolerancije, predstavljaju srž ove globalne inicijative.

Međunarodni dan tolerancije


O udruženjima žena na selu sa predstavnicima pokrajinskih institucijaNakon ovogodišnjeg ciklusa poseta udruženjima žena na selu, Pokrajinski zaštinik građana - ombudsman održao je sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Zavoda za ravnopravnost polova. 

Tema sastanka je bila dodela bespovratnih sredstava putem konkursa udruženjima žena na selu, a Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je iskoristio priliku da prisutne upozna sa svojim zapažanjima o radu ovih udruženja,  problemima sa kojima se susreću kao  i o njihovim  potrebama u cilju  daljeg osnaživanja. Zaključeno je da je neophodno  preduzeti aktivnosti u cilju povećanja informisanosti ovih udruženja o raspisanim konkursima, kao i  aktivnostima u cilju omogućavanja apliciranja na o iste, čemu će  Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman posvetiti posebnu pažnju  u narednom periodu.