Please select your page

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine„Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će i iduće godine, kao što je to činio i prethodne tri godine, organizovati međunarodnu konferenciju. Koristim priliku da najavim da će tema  naše buduće konferencije biti pravo na dostojanstvo“.

U svom završnom obraćanju učesnicima konferencije „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, ukazao je na činjenicu da svi ključni dokumenti o ljudskim pravima pominju dostojanstvo. „Nema dostojanstvenog  života, ako se pojedincima uskraćuju i krše njihova prava. Kao institucija koja se bavi ljudskim pravima i insistira na njihovom poštovanju i efikasnoj zaštiti smatramo sasvim prirodnim i logičnim da u fokus našeg interesovanja stavimo i temu ljudskog dostojanstva“.

Zaključujući dvodnevni međunarodni stručno-naučni skup profesor Pavlović je izrazio zadovoljstvo radom ovogodišnje konferencije,  velikim odzivom učesnika, kao i ispoljenoj delikatnosti u obradi osetljive teme dečijih prava.

„Naš dvodnevni rad je pokazao da se dečija prava nikako ne mogu smatrati akademskom temom. U pitanju je tema koja nadilazi teorijski interes i zadire u svakodnevno funkcionisanje, kako institucija, tako i velikog broja ljudi koji rade sa decom i za decu. Otvorili smo brojna pitanja i nekima od njih posvetili više pažnje, nego drugima. Činjenica da se na ovoj konferenciji nismo više bavili pravima nerođene dece, dečijim brakovima ili, na primer, adolescentskim nasiljem ne znači“, naglasio je pokrajinski ombudsman, „da te teme smatramo nevažnim.  Dečija prava su dinamična i kompleksna oblast i, jednostavno, nije bilo moguće elaborirati sve aspekte dečijih prava. Ono što je važno i oko čega se svi slažemo jeste da moramo insistirati na nekoliko stvari: prvo, na holističkom, intersektorskom i multisektorskom pristupu dečijim pravima; drugo, na jedinstvenom i koherentnom pravnom sistemu u čijoj je osnovi najbolji interes deteta; treće, na jačanju kapaciteta institucija socijalne zaštite; četvrto, na kadrovskom ekipiranju institucija koje se bave pravima dece. Dodaću rečenom i to da se u narednom periodu moramo više baviti i zdravstvenim aspektom dečijih prava“.

Zahvaljujući se učesnicima skupa na trudu i vremenu koje su odvojili da bi u njemu učestvovali, medijima na pažnji koji su konferenciji posvetili, a Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na razumevanju i podršci,  profesor Pavlović je naglasio da korak koji su pre trideset godina učinile Ujedninjene nacije usvajanjem Konvencije o pravima deteta mora biti nastavljen, ako želimo bolji i humaniji svet za našu decu i sve nas.

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 Fotografije su preuzete sa web portala Magyar Szó


Svečano otvaranje konferencije 2019U utorak, 29. oktobra 2019. godine je u Novom Sadu počeo sa radom međunarodni dvodnevni naučno-stručni skup posvećen značajnom jubileju – tridesetogodišnjici od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Skup su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.

Organizovan pod nazivom  „Zaštita prava deteta - 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima detata“,  skup je po rečima prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog ombudsmana, još jedna prilika da se podsetimo „da je Konvencija utemeljila obaveze država potpisnica da na aktivan način upoznaju, kako odrasle, tako i decu, sa principima i odredbama kojima je konkretizovana Opšta deklaracija o pravima čoveka, a po kojima detinjstvu pripada posebna briga i pomoć“.

Pavlović je naglasio da prava dece nisu oktroisana i darovana, nego su, kao i sva ljudska prava, urođena i da bez njih zdrav i produktivan život pojedinca nije moguć. Imajući u vidu kompleksnu i pluralnu kulturološku prirodu našeg društva, pokrajinski ombudsman je istakao da velika odgovornost za odrastanje i obrazovanje dece pripada i onima koji kreiraju te kontekste. Pored toga, prof. Pavlović podvukao je i značaj ličnog primera, jer je on od konstitutivnog značaja za odrastanje dece u zdrave, samosvesne, samostalne i odgovorne građane.

Pozdravljajući učesnike konferencije, Pokrajinski ombudsman je pozvao učesnike skupa, kao i predstavnike nadležnih institucija, da odgovorno preuzmu sve obaveze koje proizilaze iz Konvencije i preduzmu sve mere kako bi se dečija prava unapredila i kako bi već danas postali učesnici u kreiranju jednog boljeg sveta – sveta u kome će deca biti priznata i kao subjekti prava, i kao bića koja su nam jednaka u dostojanstvu i pravima.  

Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja,  u svom je izlaganju podsetila prisutne da je Konvencija prvi dokument koji priznaje dete kao subjekt prava i pozvala ih da obrate pažnju na dostojanstvo deteta i kreiraju  pravni okvir koji će deci omogućiti dostojanstven život. Ona je istakla da je ključna pretpostavka za takav život da  živimo zajedno sa decom, a ne pored njih, da ih pažljivo slušamo i učimo jedni od drugih“.

Pažnja koju posvećujemo deci, to je naša investicija u budućnost, naglasio je Mihal Njilaš, potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine. U svom izlaganju Njilaš je upozorio da samo od nas zavisi da li će Konvencija o pravima deteta biti mrtvo slovo na papiru ili će biti živ i funkcionalan dokument. On je rekao i da se sekretarijat na čijem je čelu trudi da unapredi položaj dece u Vojvodini i stvori bolji svet, izražavajući pri tome svoje duboko uverenje da u tom nastojanju zaposleni u sekretarijatu nisu usamljeni.

U uvodnom delu, učesnicima konferencije su se obratili još i Suzana Paunović, direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Severine Leonardi, zamenica direktorice UNICEF-a u Srbiji,  Fabian Adrian, dekan Univerziteta u Pečuju, Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, kao i akademik prof. dr Tibor Varadi.

U svom izlaganju Melot je podsetio da Misija OEBS-a pomaže uspostavljanje nezavisnih i odgovornih institucija u Srbiji i da je prirodno što je svoju pomoć ponudila i prilikom osnivanja institucije pokrajinskog ombudsmana. Naše partnerstvo sa pokrajinskim zaštitnikom građana obuhvata, naglasio je Melot, zaštitu prava dece, nacionalnih manjina i rodnu ravnopravnost, nediskriminaciju i zaštitu životne sredine. Kada je o pravima dece reč, zamenik šefa Misije OEBS-a je naveo da su naša društva dužna da osiguraju najbolji interes dece bez pratnje, medijsku i digitalnu pismenost, bezbednost dece na internetu, kao i borbu protiv trgovine decom.

Kompleks problema koje u svom izlaganju notirao zamenik šefa Misije OEBS-a upotpunio je Nenad Vujić napomenom da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti i deci migrantima, kao i odrastanju devojčica, kako ne bi bila izložena nasilju i seksualnoj eksploataciji.

Ambiciozno zamišljena, ovogodišnja konferencija će nastojati da u elaboraciji prava deteta zahvati i pokrije širok raspon tema – od koncepta dečije pravde, preko prava dece na nevinost,  participaciju i zaštitu od pornografije, do koncepta odgovornog roditeljstva i prava nerođene dece.

Kao i prošle godine, konferencija je i ove godine okupila veliki broj učesnika, njih preko pedeset, iz Amerike, Engleske, Norveške, Holandije, Italije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Rusije, Kine i drugih zemalja. Konferencija je okupila ljude različitog discilinarnog usmerenja i bogatog profesionalnog iskustva, kako bi komples dečijih prava bio na što potpuniji način elaboriran. Uostalom, zbornik koji je pred početak konferencije publikovao pokrajinski ombudsman na lep način ilustruje namere organizatora skupa. Pripadnici građanske, akademske i stručne javnosti naći će, uvereni su u Pokrajinskom ombudsmanu, podsticajne priloge za svoj dalji istraživački rad u dinamičnoj oblasti dečijih prava.

U toku konferencije održaće se i dva okrugla stola na kojima će se debatovati o zaštiti prava dece, ali iz različitih perspektiva; na prvom će se dečija prava tematizirati iz ugla nezavisnih isntitucija i ustanova socijalne zaštite, dok će se na drugom okruglom stolu govoriti o ulozi pravosudnih organa u zaštiti prava dece.  

Svoj dvodnevni rad konferencija u Novom Sadu će okončati potpisivanjem regionalnog sporazuma  o saradnji između Pokrajinskog zaštinika građana – ombudsmana i Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Sporazum predviđa saradnju u oblastima istraživačkog rada, organizacije zajedničkih savetovanja i kampanja, izdavanju zajedničkih saopštenja o kršenju prava deteta, međusobne studijske posete izabranih, postavljenih i zaposlenih lica radi konsultacije, razmene znanja i iskustava, kao i postupanje jedne sporazumne strane po zamolnici za pravnu pomoć druge sporazumne strane.

Konferencija „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ održava se u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, a njenu organizaciju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konferencija je počela nastupom hora novosadske gimnazije „Svetozar Marković“.

Poseta zaštinika građana AP Vojvodine opštini AdaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posetio je 28. oktobra 2019. godine opštinu Adu.

Zamenice Aniko Širkova i Snežana Knežević, zamenik Janoš Oros i saradnica Aleksandra Bogojević obavile su razgovar su sa Dragin Zoranom, zamenikom predsednika opštine kao i sa Buču Atilom, predsednikom skupštine opštine o aktuelnim temama koje se odnose na funkcionisanje opštinske uprave.

U cilju sticanja uvida u ljudska prava građana opštine Ada, predstavnici institucije Pokrajinskog zaštitnika građana su organizovali prijem istih. Pritužbe građana odnosile su se mahom na pitanje vodosnabdevanja bakteriološki neispravnom vodom, načinom plaćanja vode, ali i na nerešene imovinsko – pravne odnose. Građanima su dati pravni saveti i na taj način pružena pomoć u skladu sa ovlašćenjima propisanim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskkom zaštitniku građana – ombudsmanu.


CRONSEE-2019Mreža ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope (CRONSEE) okupila je 17. oktobra, na regionalnom tematskom sastanku u Tirani, predstavnice i predstavnike institucija ombudsmana iz zemalja regiona, kao i predstavnike međunarodne organizacije Save the Children, koja podržava rad ove mreže od njenog osnivanja. U ime institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana na tematskom sastanku učestvovao je Milan Dakić, zamenik ombudsmana za prava deteta i Marija Miladinović, savetnica. 

Tema ovogodišnjeg sastanka bila je "Zaštita prava dece migranata". Razmenjujući međusobno iskustva i ostvarene rezultate u pogledu postupanja institucija u obezbeđivanju adekvatne zaštite dece migranata,  Ombudsmani su se saglasili s tim da su deca nesumnjivo najranjivija i najugroženija grupa u migrantskoj krizi, posebno deca bez pratnje, a na svom putu do novog odredišta deca migranti izloženi su brojnim opasnostima i rizicima, uključujući neadekvatnu brigu, trgovinu ljudima, ekonomsku i seksualnu eksploataciju, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Za ostvarivanje prava dece migranata garantovanih Konvencijom o pravima deteta, neophodno je identifikovati ključne rizike kojima su izložena, izvršiti analizu programa podrške i zaštite koje im se pružaju, kao i mogućnosti za jačanje i unapređenje istih. U okviru radnih grupa, učesnici su pokušali da naglase dužnost institucija sistema da prepoznaju i pravovremeno i adekvatno reaguju u rizičnoj situaciji primenom mera i aktivnosti, čijom realizacijom će se obezbediti odgovarajući uslovi za prijem deteta, adekvatan pristup uslugama socijalne zaštite, ostvarivanje najvišeg stepena zdravstvene zaštite, pravo na kvalitetno obrazovanje. S ciljem da se doprinese što boljem razumevanju situacije u kojoj se deca migranti nalaze i ostvarivanju u punoj meri prava propisanih Konvencijom, formulisane su preporuke koje podrazumevaju koordinisano delovanje svih nadležnih institucija, preduzimanje mera i aktivnosti na unapređenju njihove zaštite i pravovremenu reakciju u skladu s najboljim interesom deteta.

Mreža CRONSEE, osnovana je 2006. godine s ciljem da institucije ombudsmana sarađuju i međusobno se osnažuju putem razmene iskustava i dobrih praksi, a čine je nezavisne institucije za zaštitu prava dece na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Danas ova regionalna mreža ima 14 članica i čine je predstavnici ombudsmana iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Kipra, Grčke, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine.

Analizirajući dosadašnji rad Mreže, konstatovano je da je mreža izuzetno koristan mehanizam za razmenu iskustava i lakšeg rešavanja konkretnih slučajeva u praksi institucija ombudsmana u Jugoistočnoj Evropi u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava deteta. Sa aspekta održivosti Mreže najaktuelnije pitanje i dalje je način efikasnog i svrsishodnog organizovanja njenog daljeg funkcionisanja, a u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima svih institucija članica.

 

*Utvrđeno rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999)

CRONSEE-2019


VestZamenica i savetnik y Pokrajinskom zaštitniky građana – ombudsmany, Aniko Širkova i Gordan Djerić posetili su juče, kao deo tima Nacionalnog mehanizma protiv torture, kasarne „Bačka“ u Bačkoj Topoli i „Aerodrom“ u Somboru.

Sa komandantima kasarni tim NPM je obavio razgovor o načinu sprovođenja disciplinskih mera, pregledao je evidencije u vezi sa srovođenjem istih i obišao posebne prostorije koje su namenjene za izvršenje mere zabrane udaljenja.

Danas će tim NPM posetiti i kasarnu „Aleksandar Berić“ u Novom Sadu.

Tematske posete kasarnama Vojske Srbije sprovode se radi utvrđivanja stanja u sprovođenju disciplinskih mera zabrane udaljenja iz posebne prostorije na teritoriji vojnog objekta, kao  i mere zabrane izlaska iz vojnog objekta.

Nakon obilaska kasarni Nacionalni mehanizam protiv torture će sačiniti izveštaj sa mišljenjima i preporukama.