Please select your page

Obuka u sali sa učesnicimaU Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, 26. aprila 2024. godine, održana je obuka pod nazivom "Rodne uloge, nasilje prema ženama i u porodici i izveštavanje medija". Ova obuka okupila je novinarke i novinare štampanih i elektronskih medija, kao i portala aktivnih na teritoriji AP Vojvodine, a obuci su prisustvovale i studentkinje žurnalistike sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Cilj ovog događaja, organizovanog od strane Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) kroz projekat "Zaustavljanje nasilja - osnaživanje promena", uz podršku Vlade Švedske, bio je unapređenje nivoa znanja i senzibiliteta novinara i novinarki o rodnim ulogama, rodnim stereotipima i uticaju na izveštavanje. Takođe, fokus je bio na razvoju razumevanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama i načinima i metodama rodno senzitivnog izveštavanja.

Kroz interaktivne sesije i diskusije, učesnici su imali priliku da uoče nedostatke u izveštavanju o ženama, posebno o pitanjima nasilja prema ženama, te da steknu veštine i unaprede kvalitet izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju u medijima.

Ova obuka predstavlja važan korak ka unapređenju prakse izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju u medijima i podizanju svesti o pitanjima rodnih uloga i nasilja prema ženama, kako među novinarima i novinarkama, tako i među budućim profesionalcima u oblasti novinarstva.


Gudački koncert - ceremonija otvaranjaPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić prisustvovala je 23. aprila 2024. godine otvaranju novog objekta Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu.

Studentski kulturni centar u Novom Sadu, čiji je osnivač AP Vojvodina, organizuje različite programe radi podsticanja kulturnog, umetničkog i naučnog stvaralaštva studenata. Jedna od važnijih oblasti delovanja jeste produkcija scenskog programa i pozorišnih predstava, štampanih i muzičkih izdanja, organizacija koncerata, izložbi, muzičkih, filmskih i strip festivala i drugih programa. Objekat ima multifunkcionalnu koncertnu salu sa 200 mesta za sedenje i 1.000 mesta za publiku koja će koncerte pratiti stojeći, izložbenu galeriju, kao i deo namenjen studentskim organizacijama.

Otvaranju objekta Studentskog kulturnog centra prisustvovali su i predstavnici Vlade Republike Srbije, članovi Pokrajinske vlade, predstavnici Grada Novog Sada i drugi.


Grafika - Osobe sa invaliditetom22. aprila 2024. godine u Skupštini Grada Novog Sada održana je fokus grupa za potrebe stvaranja nacrta nove Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Iako je tema od velikog značaja uočljivo je da je sastanku prisustvovalo malo predstavnika nevladinog sektora, odnosno malo predstavnika udruženja koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, a da je najveći broj prisutnih bilo iz institucija koje se  neposredno ili posredno bave pitanjima zaštite i ostvarivanja prava ove kategorije građana.

Sastanak je otvorila Danijela Kostić, članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o deci koja je istakla zadovoljstvo nad radom Grada Novog Sada u pogledu razvoja ove teme, ali i zbog činjenice da se osobe sa invaliditetom apsolutno vide kao ravnopravni građani.

Gotovo svi prisutni predstavnici raznih udruženja su se složili sa  činjenicom da je u proteklih sedam, osam godina vidljiv napredak ka izgradnji inkluzivne Srbije, ali da uvek može i mora da se taj put unapređuje kako bi cilj bio ostvaren u dovoljnoj meri.

U toku dela  diskusije koja se vodila nakon pitanja kako i na koji način da se u novu Strategiju uvrste aktivnosti koje bi unapredile položaj osoba sa invaliditetom iz ugla zaštite i unapređenja ljudskih prava, Jagoda Vještica je ispred  Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana istakla  da bi zakonodavne procedure trebalo da budu pojednostavljene, te da bi saradnja između institucija morala da bude efikasnija. Sve ovo bi naravno imalo za cilj da se izbegnu nepotrebne i dugotrajne procedure za korisnike. Takođe je istakla da bi bilo potrebno da se u postupcima deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite na lokalnom nivou obezbede servisi usluga, kako se ne bi dešavale situacije da osobe koje nisu članovi udruženja ostanu bez adekvatnog smeštaja, odnosno kako bi neophodnu negu i brigu mogli da ostvare i izvan institucija.  Predočena je i potreba da se izvrše izmene i dopune šifarnika delatnosti, a sve u cilju da se neke usluge (neformalni negovatelji) uvrste u zanimanja i da se na taj način ostvari veća i vidljivija podrška  osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, koji su u najvećem broju i sami neformalni negovatelji.

Nakon zanimljive diskusije, zaključeno je da je neophodno raditi na ostvarivanju, realizaciji:

- ideje roditelj-staratelj, da se poboljša položaj ličnih pratioca, da roditelji koji imaju pravo da rade sa pola radnog vremena dobiju mogućnost da ostvare punu platu (kroz osnivanje fonda), da se radi na unapređenju obrazovanja, da interresorne komisije daju preporuku roditeljima  koju bi školu deca trebalo da pohađaju kako bi se njihov  razvoj ostvario u najvećem obimu, da je neophodno raditi i na poboljšanju drugih sektora kao što su turizam za osobe sa invaliditetom) putovanje javnim saobraćajem, smeštaj)…

Svako udruženje iz svoje uže oblasti je dalo i primere kako se može poboljšati pravo osoba sa invaliditetom u pogledu ostvarivanja funkcionalnog života, te se moglo čuti da je poželjno obučavati decu znakovnim jezikom, potrebno formirati kampove za edukaciju dece obolele od dijabetesa…

Nadamo se da će nova strategija podići svest svih građana o ovoj temi i da će ista zaista unaprediti položaj svih osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Na Fokus grupi iz institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana učestvovale su savetnice Jagoda Vještica i Aleksandra Bogojević.


Dragana Ćorić i gosti iz Nacionalnog saveta makedonacaPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman održao je danas sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić upoznala je predstavnike Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, predsednicu Zoricu Mitrović i Ozrena Simjanovskog,  sa radom i planiranim aktivnostima institucije. Istakla je da zaštita i očuvanje prava i sloboda nacionalnih manjina predstavlja veoma značajnu oblast za  instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Novoizabrana predsednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, Zorica Mitrović, predstavila je Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu rad Nacionalnog saveta i brojne aktivnosti koje će se realizovati u predstojećem periodu, imajući u vidu da je ovo jubilarna godina u kojoj se obeležava 20 godina od osnivanja Nacionalnog saveta. U toku je premeštanje sedišta Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine iz Pančeva u Novi Sad.


Naziv konferencijePokrajinska zaštitnica građana - ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić i zamenice pokrajinske ombudsmanke  Snežana Knežević i Jovana Djurić prisustvovale  su  juče, 10. aprila, u Palati Srbija u Beogradu, Konferenciji pod nazivom „Radnopravni aspekti ljudskih prava- teorija i primena“.

Konferencija je održana u koorganizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kancelarije Pokrajinskog ombudsmana, kao  i kancelarija Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i grada Niša, uz podršku Udruženja ombudsmana Srbije. Cilj skupa je pored okupljanja svih lokalnih zaštitnika građana i sticanje novih znanja, razmena dobre prakse i dijalog o unapređenju i zaštiti ljudskih i radnih prava koja iz njih proističu. Ova konferencija je prva u nizu ovakvih događaja koji se organizuju u okviru Sporazuma o saradnji koji su potpisani od strane Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i kancelarije Pokrajinskog ombudsmana, te ombudsmana gradova Kragujevca i Niša, a tokom konferencije potisan je i sporazum sa Udruženjem ombudsmana Srbije.  

Na konferenciji su učešće uzeli, pored lokalnih ombudsmana, i eminentni stručnjaci iz oblasti radnog prava, miritelji, arbitri i advokati.

Okrugli sto sa učesnicima