Please select your page

Одељење за општу управу и заједничке послове Општине Бачка Паланка није доставило Покрајинском омбудсману тражене информације, те је о томе обавештено Општинско веће Општине Бачка Паланка

Подносилац представке из Бачке Паланке обратио се Покрајинском омбудсману притужбом на рад Одељења за општу управу и заједничке послове Општине Бачка Паланка. Подносилац је навео да је поднео захтев за достављање информације о поступку покренутом ради враћања земљишта, али да наведени орган јединице локалне самоуправе ни након протека рока од 30 дана није поступио по захтеву.

Покрајински омбудсман је 06.03.2013. године затражио изјашњење Одељења за општу управу и заједничке послове Општине Бачка Паланка о томе да ли је поступак покренут ради враћања земљишта окончан доношењем правоснажног решења којим је одлучено о захтеву странке или је поступак из неког разлога прекинут закључком, као и да ли су правоснажно решење, односно закључак уручени подносиоцу представке.

Увидом у списе предмета утврђено је да је Одељење за општу управу и заједничке послове примило допис Покрајинског омбудсмана, али да није поступило у одређеном року, те је 11.04.2013.  наведеном органу упућена ургенција са захтевом да у накнадном року од 8 дана Покрајинском омбудсману достави тражено изјашњење.

Имајући у виду да Одељење за општу управу и заједничке послове ни након ургенције није доставило тражене информације, Покрајински омбудсман је користећи овлашћење предвиђено чланом 29. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) 15.05.2013. године обавестио о томе Општинско веће Општине Бачка Паланка и затражио да у оквиру својих надлежности предузме све неопходне мере и активности како би Одељење за општу управу и заједничке послове испунило своје обавезе у погледу сарадње са Покрајинским омбудсманом и доставило тражену информацију.

Општинско веће Општине Бачка Паланка такође је пропустило да преузме све неопходне мере, те је Покрајински омбудсман констатовао да је изостала потребна сарадња органа.