Please select your page

Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, и даље не ради

Покрајинском омбудсману упућена је представка са притужбом на рад Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, која не заседа од 05.02.2013. године. Због тога, деци којој је подршка неопходна, крше се основна права, јер им је онемогућено да се кроз системску и институционалну подршку укључе и напредују у процесу образовања, као и да остваре право на образовање и васпитање које је прописано Законом о основама система образовања и васпитања, 

Покрајински омбудсман се обратио Градској управи за образовање Града Новог Сада захтевом да се изјасни о разлозима због којих се застало са радом Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, а пошто је орган пропустио да у остављеном року поступи по захтеву, упућена је ургенција са захтевом да се одмах по пријему дописа доставе тражене информације.

Покрајински омбудсман је потом упутио допис и градоначелнику указујући на одредбе члана 28. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману („Сл. лист АП Војводине“, бр. 23/00, 5/04, 16/05 и 18/09) којима је прописана обавеза сарадње органа управе са Покрајинским омбудсманом, односно овлашћење овог органа да, у вези са поступком који води, тражи од органа управе све податке и обавештења, као и непосредан увид у списе, документацију и збирке података којима ови органи располажу, укључујући државну, службену, пословну и професионалну тајну. (Не)поступање Градске управе за образовање у конкретном случају потврда је изостанка потребне сарадње. Полазећи од наведеног, а посебно јер се ради о заштити права детета, градоначелник је позван да у оквиру својих надлежности и овлашћења предузме све неопходне мере како би Градска управа за образовање Града Новог Сада и одговорна лица запослена у њој, испунила своје обавезе у погледу сарадње са Покрајинским омбудсманом и доставила тражене информације.

Градска управа за образовање Града Новог Сада доставила је изјашњење у којем је наведено да је Закључком градоначелника Града Новог Сада бр. 6-39/2013-67-ИИ од 18.04.2013. године надлежност над Комисијом за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику пренета на Градску управу за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада и да се због ових организационих промена каснило са доношењем одлуке о раду и финансирању Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду, те она није радила од фебруара 2013. године.

Након тога, Покрајински омбудсман је 15.05.2013. упутио препоруку Градској управи за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада и указао на потребу да се одмах и без одлагања омогући рад Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику у Новом Саду у складу са пренетом надлежношћу Закључком Градоначелника Града Новог Сада бр. 6-39/2013-67-ИИ од 18.04.2013.

Будући да ни након упућене препоруке Комисија није заседала, а Покрајински омбудсман није обавештен о предузетим мерама како је то тражено препоруком, Покрајински омбудсман се поново обратио градоначелнику града Новог Сада, да у складу са његовим надлежностима омогући наставак рада ове комисије, што би подразумевало заказивање седнице садашње интерресорне комисије без одлагања, у циљу хитне обраде необрађених предмета, или дасе без одлагања оформи нова комисија и истовремено јој уступе предмети на поступање, а све у најбољем интересу деце.