Please select your page

12.11.2014.

У спровођењу поступка доделе средстава из буџета АП Војводине по расписаним конкурсима за дотације организацијама етничких заједница у АП Војводини у 2014. години било је неправилности у раду, јер није вођен на довољно транспарентан начин, чиме је доведена у питање правна сигурност учесника конкурса, због тога што у истом није пружена могућност улагања правних лекова на одлуку покрајинског секретара о додели средстава, нити се учесницима конкурса доставља образложење одлуке покрајинског секретара.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе