Please select your page

27.01.2015.

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Панчева учинио је неправилност у раду, јер о инспекцијском надзору започете изградње објекта није сачинио записник, нити је на основу утврђеног чињеничног стања предузео мере у оквиру својих овлашћења.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом