Please select your page

На основу члана 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу бави се заменик/ца Покрајинског омбудсмана за равноправност полова. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у овој области су следећа:


 • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на равноправност полова и дискриминацију по родној основи,
 • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о томе,
 • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања равноправности полова у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
 • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању у области равноправности полова,
 • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
 • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења права грађана/ки по основу рода;
 • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању родне равноправности и начинима заштите грађнаа/ки од дискриминације по основу рода,
 • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању родне равноправности.

 Сва овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана за родну равноправност погледајте у Одлуци.


На основу члана 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу баве се два заменика/це Покрајинског омбудсмана. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у области општих надлежности су следећа:


 • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на област људских права,
 • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о људским правима,
 • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања људских права у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
 • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању људских права,
 • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
 • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења људских права,
 • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању људских права и начинима њихове заштите,
 • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању људских права у области општих надлежности. 

 Сва овлашћења заменика/ца Покрајинског омбудсмана у области општих надлежости погледајте у Одлуци.


На основу члана 15 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу бави се заменик/ца Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у овој области су следећа:


 • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на кршење права националних мањина,
 • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о томе,
 • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања права националних мањина у различитим областима друштвеног живота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
 • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању права националних мањина,
 • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
 • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења права националних мањина;
 • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању права националних мањина и начинима њихове заштите,
 • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању права националних мањина.


 Сва овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина погледајте у Одлуци.


На основу члана 16 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу бави се заменик/ца Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у овој области су следећа:


 • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на кршење права детета,
 • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о томе,
 • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања права детета у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
 • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању права детета,
 • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
 • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења права детета;
 • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању права детета и начинима њихове заштите,
 • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању права детета.


 Сва овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета погледајте у Одлуци.