Please select your page

Права детета

На основу члана 16 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу бави се заменик/ца Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у овој области су следећа:


  • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на кршење права детета,
  • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о томе,
  • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања права детета у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
  • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању права детета,
  • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
  • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења права детета;
  • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању права детета и начинима њихове заштите,
  • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању права детета.


 Сва овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана за заштиту права детета погледајте у Одлуци.