Please select your page

Општа надлежност

На основу члана 17 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману овом облашћу баве се два заменика/це Покрајинског омбудсмана. Кључна овлашћења заменика/це Покрајинског омбудсмана у области општих надлежности су следећа:


  • примање и испитивање представки грађана/ки које се односе на област људских права,
  • праћење примене међународних стандарда и закона и прикупљање информација о људским правима,
  • надгледње праксе и континуирано праћење остваривања људских права у различитим областима друштвеног зивота, укључујући и процесе доношења нових или измене важећих прописа,
  • обавештавање надлежних органа и шире јавности о стању људских права,
  • давање савета надлежним органима у вези са доношењем, изменама, допунама и применом прописа у овој области,
  • иницирање покретања кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у слуцају кршења људских права,
  • инцирање и извођење активности усмерених ка подизању свести јавности у вези са проблемима у остваривању људских права и начинима њихове заштите,
  • састављање дела годишњег извештаја Покрајинског омбудсмана о остваривању људских права у области општих надлежности. 

 Сва овлашћења заменика/ца Покрајинског омбудсмана у области општих надлежости погледајте у Одлуци.