Please select your page

Истраживања

Познавање језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима покрајинске управе

Истразивање - насловна странаУ складу са овлашћењем да спроводи истраживања како би стекао увид у стање људских права, идентификовао проблеме и формулисао препоруке у циљу остваривања, заштите и унапређења људских права, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је спровео истраживање о томе у којој мери запослени у покрајинским секретаријатима као делу покрајинске управе владају језицима националних мањина, да ли је познавање језика који су у службеној употреби у органима АПВ услов за заснивање радног односа на одређеним радним местима, као и на који начин су запослени доказивали да владају одређеним језиком.

Након сумирања резултата Покрајински омбудсман је упутио појединачне препоруке покрајинским органима управе у циљу унапређења стања у области службене употребе језика и писама националних мањина који су у равноправној службеној употреби у органима АПВ. 

Последња истраживања