Please select your page

Истраживања

Примена Кодекса понашања у покрајинским органима

кодекс насловна

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводине је 13. марта 2013. године, донела је Одлуку о кодексу понашања у покрајинским органима. ("Сл. лист АП Војводине", бр. 9/2013). Доношењем новог кодекса престао је да важи Кодекс понашања у покрајинским органима ("Сл. лист АП Војводине", бр. 7/2007) из 2007. године. Новим кодексом прописан је скуп правила понашања којих се при обављању послова из свог делокруга морају придржавати запослени, постављена и изабрана лица у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Секретаријату Покрајинске владе, органима покрајинске управе, службама и управама које оснива Покрајинска влада и другим организационим облицима које преко својих органа оснива Аутономна покрајина Војводина. Чланом 35 прописано је да Покрајински омбудсман у оквиру својих овлашћења контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања покрајинских органа, прати примену и поступа по представкама у вези с кршењем одредаба Кодекса.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман једном годишње подноси Скупштини АП Војводине извештај о активностима у претходној години, о стању људских права и о правној сигурности у Покрајини. У годишњем извештају Омбудсман указује на пропусте у раду покрајинских и општинских/градских органа управе, између осталог и из угла поштовања Кодекса понашања у органима управе. Сви годишњи извештаји садрже информације о поштовању Кодекса, али је Покрајински омбудсман проценио да је због доношења новог Кодекса у 2013. години овом питању потребно посветити више пажње и целовитије испитати да ли се и у којој познаје и спроводи нови Кодекс у покрајинским органима.

Први обједињени извештај о примени овог документа сачињен је на иницијативу Покрајинског омбудсмана 2010. године, а чињеница да се објављује на интернет страници Владе указује на то да, осим Покрајинског омбудсмана који прати примену и поступа по представкама у вези са његовим кршењем и шира јавност има увид у поштовање правила понашања утврђених Кодексом. Прве године појединачне извештаје Влади доставило је 33, друге године само 19 органа, организација и установа, а следеће њих 23, док је извештај за 2013. годину доставило 32 покрајинска органа, организација и установа. Садржај свих извештаја указује на то да покрајински органи оцењују да се његова правила поштују, а покрајински службеници и функционери с дужном пажњом поступају у складу са тим правилима, на добробит грађана и грађанки, а тиме и на унапређењу свог рада, као и изградњи добре управе.

Углавном позитивне оцене о примени Кодекса које се из године у годину понављају у извештајима понукале су Покрајинског омбудсмана да прикупи мишљења ширег круга запослених у покрајинским органима о примени Кодекса понашања. Ради стицања потпунијег увида у праксу покрајинских органа у погледу примене Кодекса спроведена је анкета међу запосленима. Извештај о резултатима анкете може послужити као путоказ покрајинским органима у унапређењу свог рада на принципима добре управе, поштовању прописа о забрани дискриминације, као и других питања која су у вези са остваривањем људских права.

Последња истраживања