Please select your page

70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Foto: Međunarodni dan ljudskih pravaNa današnji dan, pre 70 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Dve godine nakon usvajanja Deklaracije, Ujedinjene nacije su 10. decembar proglasile Međunarodnim danom ljudskih prava.

Univerzalna deklaracija se ponekad ocenjuje kao najznačajniji ikada donet dokument u oblasti ljudskih prava. Mora se, međutim, imati u vidu da je ovaj dokument donet u veku koji će, između ostalog, ostati zapamćen po brutalnom gaženju ljudskih prava.

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava dvostruko je, po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, važno: najpre, zato da bi se naglasila važnost ljudskih prava, a zatim i da bi se problemi u njihovom uživanju učinili javnim, a nadležne institucije podstakle na njihovo efikasno rešavanje.

Činjenicu da je ove godine u porodičnom nasilju ubijeno 30 žena, Pokrajinski zaštitnik građana smatra veoma dramatičnom. Pravo na život je fundamentalno ljudsko pravo i ono mora biti na efikasan način zaštićeno. Nije, po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana slučajno ni to što se međunarodna kampanja 16 dana borbe protiv nasilja nad ženama privodi kraju baš desetog decembra, jer je taj datum, zbog svog istorijskog i simboličkog značaja, važan da se društvu pošalje snažna poruka da se nasiljem nad ženama krše ljudska prava.

Ne samo nasiljem i ne samo ženama, ljudska prava se krše i pripadnicima drugih društvenih grupa - etničkim manjinama, lgbt populaciji, osobama sa invalidtetom, starima, deci. A, na to čija će se i koja će se prava u jednom društvu kršiti utiču brojni činioci - neki su činioci strukturalne, a neki kontekstualne prirode.

U tranzicijskom kontekstu veoma se često krše socio - ekonomska prava i zato treba podsetiti i na one članove Univerzalne deklaracije koji afirmišu pravo svakog člana društva da ostvaruje ekonomska, socijalna i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za slobodan razvoj svoje ličnosti.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima afimiše načelo da su svi ljudi jednaki u dostojanstvu i pravima i da svako ima pravo na zaštitu od diskriminacije ili bilo kog drugog načina kršenja ljudskih prava.
Pokrajinski zaštitnik građana podseća da od toga koliko se efikasno štite ljudska prava zavisi i kvalitet života u jednoj zajednici, zadovoljstvo i dobrobit njenih članova.

Od trenutka kada je osnovan, Pokrajinski zaštitnik građana posvećen je unapređenju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava. Puno ostvarivanje ljudskih prava nije moguće ukoliko sve institucije, kao i društvo u celini nisu usmereni ka istom cilju – život u slobodi, dostojanstvu i jednakosti za sve građane i građanke, život bez straha i nestašice, u veri u osnovna prava čoveka i vrednost ljudske ličnosti.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak