Please select your page

Jedan broj zdravstvenih ustanova nije upoznat sa odredbama Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Pokrajinskom ombudsmanu obratilo se više žena sa teritorije AP Vojvodine zbog toga što su zdravstvene ustanove odbile da im pruže zdravstvenu uslugu, jer nemaju overenu zdravstvenu knjižicu, iako na to imaju pravo prema Zakonu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja koji je stupio na snagu 27.11.2013. godine.

Radi informisanja javnosti ukazujemo na to da je Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio uputstva - instrukcije svojim filijalama o primeni Zakona u kojima je navedeno da deca do 18 godina starosti, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci posle rođenja živog deteta imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i pravo na lekove u skladu sa  Zakonom o zdravstvenom osiguranju  i opštim aktima  Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira na to što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene, a troškove će snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Na osnovu ovog uputstva filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje trebalo je odmah da obaveste sve zdravstvene ustanove na području filijale da su dužne da pruže zdravstvene usluge sa neoverenim zdravstvenim knjižicama: deci do 18 godina života - na osnovu zdravstvene knjižice i uvida u datum rođenja deteta; trudnici - na osnovu zdravstvene knjižice i izveštaja lekara specijaliste ginekologije i akušerstva o postojanju trudnoće i porodilji do 12 meseci posle rođenja živog deteta - na osnovu zdravstvene knjižice i otpusne liste zdravstvene ustanove o obavljenom porođaju.

U drugom uputstvu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je objašnjeno da se pod ispravom o zdravstvenom osiguranju podrazumevaju zdravstvena knjižica, potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite i kartica zdravstvenog osiguranja. Pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu deca, trudnice i porodilje imaju i ako im je izdata potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite. To znači da npr. trudnica sa neoverenom zdravstvenom knjižicom ima pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo na onu koja se odnosi na trudnoću.

Trudnice i porodilje (zaposlene, preduzetnice) sa neoverenim zdravstvenim knjižicama nemaju pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad.

Prilikom korišćenja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, svojstvo osiguranog lica za dete, trudnicu i porodilju dokazuje se uvidom u datum rođenja, odnosno izveštaj lekara specijaliste ginekologije, otpusne liste o obavljenom porođaju, a izuzetno, zdravstvene ustanove mogu kao dokaz da se radi o porodilji do 12 meseci posle porođaja, da prihvate i izvod iz matične knjige rođenih za dete iz kojeg se vidi datum rođenja.

Osigurano dete do 18 godina, trudnica ili porodilja mogu da koriste prava na zdravstvenu zaštitu ako imaju izdatu zdravstvenu knjižicu koja nije overena, a ukoliko je nemaju zbog toga što im nije utvrđeno svojstvo osiguranog lica, potrebno je da se to svojstvo utvrdi po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i odmah izda zdravstvena knjižica. To znači da se ovim licima izdaje zdravstvena knjižica i kada nisu ispunjeni uslovi da se izvrši overa zdravstvene knjižice.

Filijale Republičkog fonda su dužne da omoguće navedenim osiguranim licima izdavanje potrebne ocene lekarske komisije radi ostvarivanja određenih prava na zdravstvenu zaštitu i za naknadu troškova prevoza. 

Pokrajinski ombudsman poziva sve građanke kojima su zdravstvene ustanove odbile da pruže zdravstvenu uslugu na koju po Zakonu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja imaju pravo da se pritužbom obrate Pokrajinskom ombudsmanu i zaštite svoja ljudska prava.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak