Please select your page

Један број здравствених установа није упознат са одредбама Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

Покрајинском омбудсману обратило се више жена са територије АП Војводине због тога што су здравствене установе одбиле да им пруже здравствену услугу, јер немају оверену здравствену књижицу, иако на то имају право према Закону о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља који је ступио на снагу 27.11.2013. године.

Ради информисања јавности указујемо на то да је Републички фонд за здравствено осигурање упутио упутства - инструкције својим филијалама о примени Закона у којима је наведено да деца до 18 година старости, труднице и породиље у периоду до 12 месеци после рођења живог детета имају право на комплетну здравствену заштиту, укључујући и право на лекове у складу са  Законом о здравственом осигурању  и општим актима  Републичког фонда за здравствено осигурање, као и на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите, без обзира на основ по коме су здравствено осигурани и без обзира на то што им исправе о здравственом осигурању нису оверене, а трошкове ће сносити Републички фонд за здравствено осигурање.

На основу овог упутства филијале Републичког фонда за здравствено осигурање требало је одмах да обавесте све здравствене установе на подручју филијале да су дужне да пруже здравствене услуге са неовереним здравственим књижицама: деци до 18 година живота - на основу здравствене књижице и увида у датум рођења детета; трудници - на основу здравствене књижице и извештаја лекара специјалисте гинекологије и акушерства о постојању трудноће и породиљи до 12 месеци после рођења живог детета - на основу здравствене књижице и отпусне листе здравствене установе о обављеном порођају.

У другом упутству Републичког фонда за здравствено осигурање је објашњено да се под исправом о здравственом осигурању подразумевају здравствена књижица, потврда за коришћење здравствене заштите и картица здравственог осигурања. Право на комплетну здравствену заштиту деца, труднице и породиље имају и ако им је издата потврда за коришћење здравствене заштите. То значи да нпр. трудница са неовереном здравственом књижицом има право на комплетну здравствену заштиту, а не само на ону која се односи на трудноћу.

Труднице и породиље (запослене, предузетнице) са неовереним здравственим књижицама немају право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад.

Приликом коришћења здравствене заштите у здравственој установи, својство осигураног лица за дете, трудницу и породиљу доказује се увидом у датум рођења, односно извештај лекара специјалисте гинекологије, отпусне листе о обављеном порођају, а изузетно, здравствене установе могу као доказ да се ради о породиљи до 12 месеци после порођаја, да прихвате и извод из матичне књиге рођених за дете из којег се види датум рођења.

Осигурано дете до 18 година, трудница или породиља могу да користе права на здравствену заштиту ако имају издату здравствену књижицу која није оверена, а уколико је немају због тога што им није утврђено својство осигураног лица, потребно је да се то својство утврди по одредбама Закона о здравственом осигурању и одмах изда здравствена књижица. То значи да се овим лицима издаје здравствена књижица и када нису испуњени услови да се изврши овера здравствене књижице.

Филијале Републичког фонда су дужне да омогуће наведеним осигураним лицима издавање потребне оцене лекарске комисије ради остваривања одређених права на здравствену заштиту и за накнаду трошкова превоза. 

Покрајински омбудсман позива све грађанке којима су здравствене установе одбиле да пруже здравствену услугу на коју по Закону о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља имају право да се притужбом обрате Покрајинском омбудсману и заштите своја људска права.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак