Please select your page

Архивске установе имају право да наплаћују стварне трошкове поступка

дефаултПокрајинском омбудсману у претходном периоду обратио се већи број грађана питањима у вези са наплатом административних такси (републичких или покрајинских) и правом на наплату трошкова поступка од стране архивских установа којима су се обратили тражећи потребну документацију за подношење захтева за враћање одузете имовине и обештећење. Садржина представки и формулације постављених питања указале су на то да већина грађана не прави разлику између појма административна такса и појма накнада за стварне трошкове, као ни правни основ за наплату такси, односно трошкова поступка, и ослобађање од обавезе плаћања истих и др.

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу у члану 38. прописује да стицање имовине и обештећење по одредбама Закона не подлеже плаћању ниједне врсте пореза, административних и судских такси, док у ставу 2. истог члана се предвиђа да подносиоци захтева сносе трошкове поступка у складу са законом.

Ипак, са циљем да се грађанима да потпуна и тачна информација у вези са овим питањем, Покрајински омбудсман обратио се архивским установама на територији АП Војводине захтевом за достављање потребних информација и документације у вези са наплатом такси, односно трошкова поступка.

На основу достављених изјашњења утврђено је да у поступку прибављања документације за подношње захтева за враћање одузете имовине или обештећења, административну таксу на територији АП Војводине не наплаћује ниједна архивска установа, док у складу са чланом 38. Закона, трошкове поступка (а то су стварни трошкови које архивска установа има за пружање тражених услуга као што је истраживање архивске грађе, фотокопирање пронађене документације, овера копија, поштарина и сл.) наплаћују све архивске установе у складу са својим ценовницима. У зависности од врсте захтева и подносиоца захтева (физичко или правно лице), обима тражене и нађене документације и др., трошкови поступка се крећу од 200,00 па до 2.100,00 динара, при чему Историјски архив Бела Црква и Историјски архив Суботица не наплаћују трошкове поступка уколико се не пронађе тражена документација. Грађани могу и да смање трошкове поступка или у потпуности их анулирају уколико се одлуче да сами претражују архивску грађу.

Грађанима треба да је познато да свака архивска установа доноси свој ценовник услуга независно од других установа, због тога може да се деси да су цене за исту врсту услуга код различитих архивских установа различите, односно неуједначене.