Please select your page

Заменица покрајинског омбудсмана задужена за равноправност полова упутила је Инспекцији рада Јужнобачког округа - Нови Сад - писмо са молбом, да у цилју поштовања права запослених, спречавања учестале појаве непријавлјивања запослених на осигурање и развијања културе поштовања лјудских права, изврши ненајавлјени надзор рада свих приватних послодаваца.

дефаултПокрајински омбудсман је у писму истакао да је током рада по представкама посредно и непосредно дошао до сазнања да приватни послодавци у великој мери не поштују обавезе које се односе на пријаву запослених на осигурање, уплату доприноса и исплату зарада. Према информацијама које Покрајински омбудсман поседује, највише су угрожене жене које раде у малопродајним објектима које послодавци у великом броју случајева одјавлјују са осигурања иако им није престао радни однос, преко текућег рачуна им се исплаћује само део зараде, а остатак у готовини и то нередовно, као и да се запосленима дају вредносне потврде које послодавци не приказују ни као приход ни као расход, него у оквиру отписа.

Опширније...


Културни центар Новог Сада је отклонио неправилност у вези са исписивањем назива ове установе на језицима у службеној употреби на територији Града и на улаз ове установе поставио нову таблу у складу са законом.

дефаултНакон извештавања медија о замени латиничне табле са називом установе Културни центар Новог Сада таблом исписаном на ћириличком писму средином децембра 2012. године, Покрајински омбудсман је поступајући по сопственој иницијативи покренуо поступак утврђивања да ли су називи ове установе исписани у складу са одредбама Закона о службеној употреби језика и писма.

Покрајински омбудсман је 17. децембра 2012. непосредним увидом утврдио да је назив ове установе на новој табли исписан на сва четири језика у службеној употреби на територији Града Новог Сада (српском језику, ћириличким писмом, мађарском, словачком и русинском), али да називи на језицима националних мањина нису исписани у складу са правилима ових језика, односно писама.

Опширније...


Супротно наводима из саопштења Владе Републике Србије, Покрајинском омбудсману је познато да је потврђени и објављени међудржавни споразум по правној снази изнад закона, али неспорно је да међудржавни споразум не може да буде изнад Устава (Устав РС, члан 16, став 2 и члан 167, став 1, тачка 2).

дефаултБудући да, како је и потврђено у саопштењу Владе, потврђеног међународног уговора са Уједињеним Арапским Емиратима нема, уговор са Ал Дахром се може закључити и исти може ступити на снагу тек након што међудржавни споразум са Уједињеним Арапским Емиратима буде потписан, ратификован и објављен.

Покрајински омбудсман поступа у оквиру својих овлашћења уређених покрајинском Скупштинском Одлуком о Покрајинском омбудсману који у члану 1 прописује да се Покрајински омбудсман стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајамчених Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима, законом и прописима АПВ.

Опширније...


Одредбе предуговора, најављеног међудржавног споразума и уговора са AL Dahra Agricultural Company у супротности су са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, те као такви могу изазвати штету нашим грађанима.

Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009) прописује да власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице и да се пољопривредно земљиште у државној својини не може отуђивати. Ова одредба Закона штити наше грађане и предузећа.

Опширније...


Када би грађани боље познавали своја права, више инсистирали на њиховом поштовању и користили сва расположива средства, па и обраћање Покрајинском омбудсману, заједно бисмо допринели да рад органа управе буде професионалнији и неправилности у раду мање, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на трибини коју је синоћ у Зрењанину организовао ондашњи Центар за културу.

150113-Зрењанин

Након кратког уводног излагања у коме је представила институцију омбудсмана, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана, одговарале су на питања присутних. Учеснике трибине је интересовало нпр. да ли је назив центра, у коме је одржана трибина, исписан у складу са законом, да ли и у којој мери органи управе прихватају препоруке Омбудсмана, постављали су питања о присуству етничке дистанце међу младим људима, о заштитнику пацијентових права, двојезичној настави, познавању службеног језика и етничкој компетицији, о томе имају ли Срби једнака права као и припадници националних мањина.

Опширније...